Search form

1 Timoteota 2

Imasa Taita Diusta mañai iukaska­manda

1Tukui­manda ñugpa, kasa iacha­chin­ga­pa­mi mañaiki: tukui­kuna­manda Taita Diusta mañaspa i ruaspa, “Pai Siñur” nispa kan­gi­chi. 2Atun man­dag­kuna­manda i tukui pai­kuna­wa kag­kuna­manda­pas­mi mañai iukan­gi­chi; chasaka nukan­chi, Taita Diusta iuia­rispa, tukuipi alli iuiai iukaspa, sumag­lla alli­lla kaug­sa­na­kun­ga­pa. 3Chasa mañag­pi­kunaka, alli­lla­mi ka. Taita Dius nukan­chita kis­pi­chi­dur­ta­mi suma kun­tin­ta­chi­sun­chi. 4Paika munan­mi, tukui­kuna kis­pi­chiska kan­ga­pa. Pai­manda sutipa Alli Willai­ta iacha­chu­kuna­mi muná.

5Suglla Taita Dius­mi tia. Sug­lla runa­mi tia, Taita Dius­wa i runa­kuna­wa pasin­sia­chig. Chi runa kan­mi Jesu­cristo. 6Pai kikin­mi saki­rirka, tukui­kuna­manda wañu­chii tukun­ga­pa; chasaka, nukan­chita kispi­chin­ga­pa. Imasa­mi Taita Dius, chi punchapa niska karka: chasa­mi tukug­samurka. 7Chi­manda­mi nuka­pas Jesu­cristo agllaska kacha­muska kani; chasaka, Alli Willai­ta willaspa purin­ga­pa. Chasa nukata chaia­wa­ku, mana judíu kag­kuna­ta­pas chi sutipa Alli Willai­ta alli­lla iacha­chin­ga­pa, pai­kuna­pas Cristo­wa iuia­rin­ga­pa. Nuka, mana llu­llas­pa­lla­mi sutipa kas­kata niiki.

8Chasa­manda­mi munani: kari­kuna, maipi kaska­pi­pas, Taita Diusta suma iuia­rispa mañaspa kan­gi­chi, awa­sinama maki chu­raspa. Tukuipi alli iuiai­wa mañaspa kan­gi­chi, mana piña­chi­ri­na­kus­pa­lla, mana aini­ri­na­kus­pa­lla.

9Chasallatami munani: war­mi­kuna­pas, mana iapa awapi i mana achka kulki­wa randiska katan­ga­kuna chura­ri­chu­kuna. Uma­manda agcha­kuna­ta­pas mana iapa suma­ia­chi­chu­kuna. “Suma­ia­sami” iuia­rispa, iapa bali katan­ga­kuna, kurita pir­la­kunata ruraska u ima­kuna­pas mana chu­ra­rispa kaug­sa­chu­kuna. 10Chasa­paka, ima­sa­mi Taita Diusta iuia­rispa warmi­kuna iukan­kuna kaug­sanga: chasa­lla­ta tukuipi alli­lla ruraspa kaug­sa­na­ku­chu.

11Warmikuna, tukui ima iacha­chi­kus­kata upa­lla uiaspa iachai­ku­chu­kuna. 12Warmi­kunata mana saki­ni­chu, kari­kunata iacha­chispa, man­dag kan­ga­pa. Pai­kuna iukan­kunami, ima iacha­chi­kus­kata upa­lla uia­na­kunga. 13Adan­ta­mi Taita Dius ñugpa wiña­chirka; nis­paka Evata. 14Chasa­lla­ta, Adán mana ñugpa llu­lla­chii tukur­ka­chu. War­mi­mi ñugpa llu­lla­chii tukurka. Chi­manda­mi pan­da­rig tukug­samurka. 15Chasa tukug­samus­pa­pas, war­mi­kunaka alli mama kas­pa­mi kis­pi­rin­ga­pa kan­kuna, tukui­kuna­wa alli­lla iuiai­wa kaspa, Cristo­wa suma iuia­rispa, tukui­kunata kuiaspa i Taita Dius­manda­lla kaug­saspa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index