Search form

1 Timoteota 3

Cristowa tukuska­kuna­pura iacha­chig taita­kuna, imasa kaug­sai iukaska­kuna­manda

1Kasa sutipa­mi niiki: mai­kan­pas Cristo­wa tukus­ka­kuna­pura iacha­chig taita kan­ga­pa munag, alli­lla ruran­ga­pa­mi muna­ku. 2Chi­manda­mi iacha­chig taitata chaiá, ñi ima­pi­pas mana piñai tukun­ga­sina kan­ga­pa. Sug warmi­lla­wa kaug­sachu. Mana iapa urdi­mal kachu. Tukui­wa alli­lla iuiai­wa, sumag­lla kuiai tukug, wasima pipas chaiag­ris­kata: “Iai­kui” ni­dur ka­chu. Alli­lla iacha­chin­ga­pa pudi ka­chu. 3Mana kachu machan­gi­chu, pi­wa­pas piña­chi­ri­na­kug, kul­ki­man­da­lla iuiaspa kaug­sag. Pilia­rin­ga­taka, pasin­sialla iuiai­wa kachu. 4Kikin­pa wasi­pi­pas sumag­lla kaug­san­ga­pa iacha­chi­chu, paipa wam­bra­kuna sumag­lla kuiaspa uia kan­ga­pa­kuna. 5Mai­kan­pas kikinpa wasi­pi kaug­sa­na­kus­kata sumag­lla kaug­sa­na­kun­ga­pa mana iacha­chii pudig­pika, ¿ima­sa­tak Taita Dius­wa tukus­ka­kunata pudí, sumag­lla kawaspa iacha­chin­ga­pa? 6Cristo­wa iuia­rin­ga­pa musug­lla kalla­ri­kug­sina mana kachu. Pai­wa musug­lla iuia­rig kag­pika, pudin­mi atun kagta iuia­ringa. Chi­wanka, ima­sa­mi iaia kuku, urmaspa, jus­ti­siai tukurka: chasa­lla­ta­mi jus­ti­siai tukunga. 7Cris­to­wa manara iuia­rig­kuna­pas pai­manda: “Alli­lla­mi kaugsá” iuia­rispa kawa­na­ku­chu. Mana chasa kag­pika, pudin­mi chi iaia kukupa tug­lla­pi­sina urmaspa, tukui wag­llinga.

Cristowa tukuska­kunata aidag­kuna, imasa kaug­sai iukaska­kuna­manda

8Cristowa tukus­ka­kunata aidag­kuna­ta­pas chasa­lla­ta­mi chaiá, ñi ima­pi­pas mana piñai tukunga­sina kan­ga­pa; chasaka, suma iuiai­wa kawa­chu­kuna. Pai­kuna rimaska mana ianga ka­chu­kuna; mana machangichu ka­chu­kuna; chasa­lla­ta, imasa­pi­pas kulki mira­chin­ga­pa iuiai­lla­wa mana ka­chu­kuna. 9Cristo­manda iuia­riska mana pipas ñugpata iachas­kata cha­ri­ri­chu­kuna, tukuipi alli­lla iuiai­wa tukuspa. 10Kasapas. Pai­kunata cha­ia­kumi, ñugpa kawaspa, imasa kag­ta­kuna iachan­ga­pa. Nis­paka, tukuipi alli kagta kawa­rig­pi­kunaka, pudin­ga­kunami, Cristo­wa tukus­ka­kunata aidag kan­ga­pa.

11Warmikunatapas chasa­lla­ta­mi chaiá, ñi ima­pi­pas mana piñai tukun­ga­sina kan­ga­pa; chasaka, suma iuiai­wa kawa­chu­kuna. Mana ka­chu­kuna wasa rimag­kuna i iapa urdi­mal­kuna. Suma rurai­kunata mana kun­ga­ri­chu­kuna.

12Cristowa tukus­ka­kunata aidag runa­kunaka, sug warmi­lla­wa kaug­saspa, pai­kunapa wam­bra­kunata i wasipi kaug­sag­kunata sumag­lla kaug­san­ga­pa iacha­chi­chu­kuna. 13Chi aidag­kuna­taka, alli­lla ruras­ka­manda, suma iuiai­wa­mi kawan­ga­kuna. Chasaka pai­kuna, Jesu­cristo­wa suma iuia­ris­ka­manda mana man­chas­pa­lla­mi willan­ga­kuna.

Nukan­chi Cristo­manda iuia­riska iachaika, asku­rinti suma­mi ka

14Kam­bagma utkalla chaiag­rin­ga­pa iuia­kus­pa­pas, kai karta­ta­mi kachaiki. 15Chi­wanka, nuka una­iag­pika, kam iachan­kangimi, Dius­pa wasi­manda­pura imasa kaug­sa­na­kugta. Dius­pa wasi­man­da­kunaka ni­raian­mi Taita Dius ima­ura­pas kaug­sagwa tukus­ka­kuna. Imasa­mi wasita pilar­kuna­wa rumi­kuna­wa sin­chi charí: chasa­lla­ta­mi Cristo­wa tukus­ka­kuna, sutipa Alli Willai­ta cha­rig kan­kuna. 16Sutipa­mi kasa niiki: nukan­chi Cristo­manda iuia­riska mana pipas iachas­kata iachaika, asku­rinti suma­mi ka. Kuna­ura, kasa­mi iachan­chi:

Cristoka, runa tukuspami kawa­rig­samurka.

Santu Ispiritumi kawachirka,

kaugsaipi wañuipipas, pai ñi ima mana panda­rig kagta.

Anjilkunatami pai kawarirka.

Mana judíu kagkunatapasmi

paimanda willai uia­rig­rirka.

Kai tukui alpapimi

chi paimanda Alli Willai­ta

iuia­rin­ga­pa tukug­samurka.

Paika, sug luarmami apai tukurka,

suma punchapi kag­rin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index