Search form

2 Korintopi 13

Korintopi kaug­sa­na­kuskata ikuti iuia­chiska­manda

1Ña kimsa­ma­mi kam­kuna­ta kawag­rin­ga­pa kai­ki­chita. Nuka chaiag­ri­ura, “Mai­kan panda­riska ni­na­kug­pika, iskai u kimsa kawag­kuna­mi willan­ga­kuna chasaka sutipa kagta. Chasaka, alli­lla­mi kanga”. 2Imasa­mi nuka, iskai bia­ji­ma kam­kuna­wa kag­ri­ura nir­kai­ki­chita: chasa­lla­ta kuna­ura, mana chipi kas­pa­pas, ñug­pata jiru ruraspa kaug­sa­na­kus­kata i tukui kam­kunata kasa­mi ikuti nii­ki­chita: chasa kaug­sa­na­kug­pika, nuka, kam­kuna­pagma chaiag­ri­ura, mana lla­kis­pa­lla­mi piñag­rin­ga­pa kai­ki­chita. 3Chasa­wa­mi kam­kuna imasa iuia­na­kus­ka­sina kawa­wan­kan­gi­chi, nuka, Cristo­wa kaspa, kam­kunata chasa rima­kugta. Cristo kikinka, kam­kuna­wa mana kan­chu mana pudig­sina. Kam­kunapa chaug­pipi tukui pudig­mi ka. 4Paika, samba­iaspa mana pudig­sina krus­pi wañu­chii tukus­pa­pas, Taita Dius­pa iapa iachai­wa­mi tukui pudig kaug­sa­ku. Nukan­chi­pas chasa­lla­ta Cristo­wa sam­ba­iaspa mana pudig­sina­mi kan­chi. Chasa kas­pa­pas, Taita Dius­pa iapa iachai­wa­mi Cristo­wa tukui pudig kaug­sa­na­kun­chi; cha­saka, kam­kuna­manda tukuipi alli­lla tukun­ga­pa.

5Tukui­kuna alli­lla iuia­ri­puai­chi, ari u mana Cristo­wa suma iuia­ri­na­kugta. Iuia­ri­puai­chi, imasa alli­lla u mana alli­lla kagta­kuna. ¿Mana­chu iuia­rin­gi­chi, Jesu­cristo kam­kuna­wa kagta? Pai­wa mana kaspa­mi kam­kuna mana suma iuia­rii­wa kan­gi­chi. 6Kasa­mi munani: nukan­chi alli­lla iacha­chig kagta­kuna, kam­kuna iachan­ga­pa. 7Taita Diusta maña­pui­ki­chi­ta­mi, kam­kuna ñi ima jiru mana ruras­pa­lla kaug­sa­na­kun­ga­pa. Nuka mana maña­pui­ki­chitachu; chi­wanka, nukan­chi alli­lla iacha­chig kagta­kuna kawa­rin­ga­pa. Kam­kuna alli­lla ruraspa kaug­sa­na­kun­ga­pag­lla­mi maña­pui­ki­chita, nukan­chi ianga iacha­chig kawa­rig­sina kas­pa­pas. 8Nukan­chi mana pudin­chi­chu nin­ga­pa, sutipa Alli Willai, mana alli kagta. Iukan­chimi, Alli Willai­ta iachas­paka, sutipa kagta riman­ga­kuna. 9Chi­manda, nukan­chi samba­iaspa mana ima­pas pudig­sina kagpi, ikuti kam­kunaka tukui pudig kagpi­kunaka, chasa iachaspa, nukan­chita iapa alli­mi iuia­chí. Kasa­pas­mi kam­kuna­manda mañan­chi: kam­kuna tukuipi iapa alli tukun­ga­pa­kuna. 10Nuka manara kam­kuna­wa kag­rispa­mi chasa ni­na­kui­ki­chita. Chi­wanka, nuka kam­kuna­pag­ma chaiag­ri­ura, mana chaia­wanga­chu, kam­kunata sin­chi piñag­rin­ga­pa. Iaia Jesuska mana kacha­mu­warka­chu puchu­kan­ga­pa. Alli suma iuiai kam­kunata iuia­chin­ga­pa­mi kacha­mu­warka.

Kaia­kama, niska­manda

11Kuna­ura, taita­kuna i mama­kuna, alli iuia­chii­wa kun­tin­ta­ri­puai­chi. Tukuipi alli ruraspa kaug­sa­puai­chi. Kam kikin­pura sumag­lla iuia­chi­ri­na­kuspa ka­puai­chi. Sug­lla kag­sina iuia­rispa, sumag­lla kaug­sa­puai­chi. Taita Dius, kam­kunata iapa kuiag i sumag­lla kaug­saita karag­mi kam­kuna­wa kan­ga­pa ka. 12Kam kikin­pura Taita Dius­wa iuia­rispa, mucha­na­kuspa, “Puangi” ni­na­kui­chi. 13Taita Dius­manda­lla tukui kaipi sumag­lla kaug­sag­kuna, kam­kunata: Puan­gi­mi ni­nakú.

14Iaia Jesu­cristo, kam­kunata sumag­lla kawa­pua­chu. Taita Dius, suma kuiaspa chari­pua­chu. Santu Ispí­ritu, tukui­kuna­wa sug­lla­pi kaug­sa­pua­chu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index