Search form

2 Korintopi 2:14

Nukanchi, Jesu­cristowa binsig kag­kuna­manda

14Taita Diusmi nukan­chita ima­ura­pas paipa iapa iachai karamú, Jesu­cristo­wa iaia kukuta miti­ku­chin­ga­pa. Chasa­lla­ta, nukan­chita maima­pas­mi kachá, Alli Willai­ta willaspa purig­rin­ga­pa —chi Alli Willaika, iapa miski asna­rig­sina­mi ka— chita uias­paka, sug­kuna­pas paita rigsig­samun­ga­pa. Chi­manda­mi paita nini: “Pai Siñur”.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index