Search form

2 Korintopi 3:14

14Chasa kilpa­riska kas­kata, pai­kuna mana iachar­ka­kuna ima ni­ra­iag­ta. Kuna­ura­pas, Dius­pa ñug­pa­manda Rimaipi willa­raias­ka­ta uias­pa­pas, pai­kunapa iuiai­pi chi lin­suta kilpa­raias­ka­sina­mi chara kan­kuna. Chasaka, mana alli­lla iachag­samun­ga­pa pudin­kuna­chu. Cristo­lla­wa iuia­ris­ka­pi­mi chi kilpa­raiaska lin­suta anchu­chig­sina tukug­samú.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index