Search form

2 Korintopi 3:6

6Taita Dius kikin­mi paipa iachaita kara­murka; chasaka, pai­wa i runa­kuna­wa ikuti pasin­sia­chi­rispa sumag­lla tukuska­manda nukan­chi willan­ga­pa. Chika mana ni­raian­chu Moisés ñugpata willas­ka­wa. Santu Ispí­ritu iuia­chis­ka­wa­mi chasa ni­raiá. Moisés ima ruran­ga­pa willa­raias­kapi ni­ra­ian­mi, panda­rig­kuna wañu­chii tukun­ga­pa. Ikuti Santu Ispi­ri­tuka, suma kaug­sai­ta­mi karamú.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index