Search form

2 Korintopi 8:19

19Kasapas. Tukui Cris­to­wa tukus­ka­kuna, pai­ta­mi agllar­ka­kuna, nukan­chi­wa rispa, pai­kunapa sumag­lla kuiai­wa kulki karas­ka­kunata apaspa, minis­tis­ka­kunata karag­rin­ga­pa. Chi karas­kata chaskig­kunaka, atun Taita Diusta: “Iapa suma atun­mi kangi” nin­ga­pa i nukan­chi suma iuiai­wa karas­kata kawa­chin­ga­pa­mi chasa karag­rin­ga­pa kan­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index