Search form

2 Korintopi 9

Taita Diuspa­lla kag­kuna­manda tanda­chi­na­kuska kulki­manda

1Taita Diuspa­lla kag­kuna­manda tanda­chi­na­kuska kulki­manda mana chaia­wa­kun­chu, kam­kunata ñi ima­pas willan­ga­pa. 2Kam­kuna chasa tanda­chin­ga­pa muna­na­kugta ñami iachani. Kai Mase­do­nia alpapi Cristo­wa tukus­ka­kunata, kam­kuna­manda alli iuia­chii­wa kaspa, ni­nimi: “Akaia alpapi kaug­sa­na­kug sumag­lla iuiai­wa aidan­ga­pa niska, ña sug wata­mi tukurka”. Kam­kuna chasa suma iuiai­wa kag­kunata uias­paka, achka­kuna­mi animu­rir­ka­kuna, pai­kuna­pas karan­ga­pa. 3Chasa kag­pi­pas, chi waugki­kunata kam­kuna­pag­ma­mi kacha­kuni; chasaka, nukan­chi kam­kuna­manda sug­kunata willaska mana llulla­sina kan­ga­pa. Chi­wanka kam­kuna, karan­ga­pa iuiai­lla­wa suia­na­kun­gi­chi. 4Mase­do­nia­manda mai­kan­kuna, nuka­wa rispa, kawag­ri­chu­kuna kam­kuna mana­ra tanda­chispa suia­na­kugta: chasa kawas­paka, nukan­chika, kam­kuna­manda alli­lla iuiai­wa kas­pa­pas, pingai­pa­mi pasan­tran­chi. Chasa­waka kam­kunaka, mas­mi pin­gai­pa pasan­tran­gi­chi. 5Chi­manda­mi iuia­rir­kani: “Chaia­wa­kumi, chi waugki­kunata mañan­ga­pa”; pai­kuna, ñugpa kam­kuna­pag­ma rispa, kam­kunata iuia­chig­ri­chu­kuna; chasaka, kam­kuna ima karan­ga­pa nis­kata ña tanda­chiska kan­ga­pa. Mana munan­chi­chu, nukan­chi maña­na­kuska­manda kam­kuna kara­chu­kuna. Kam kikin­kunapa suma iuiai­lla­wa karan­ga­pa­mi muna­na­kun­chi.

6Kasa iuia­rii­chi: asllita tarpug, aslli­ta­mi pallá. Ikuti achka tar­pug­ka, achka­mi pallá. 7Tukui­kuna iukan­gi­chimi, kam kikin­kunapa iuiaipi imasa karan­ga­pa nis­ka­sina karan­ga­kuna. Mana karan­gi­chi llakispa u maña­na­kug­manda­lla. Alli iuia­rispa kun­tin­tu­lla karag­ta­mi Taita Dius kuiá. 8Taita Diuska pudin­mi, kam­kunata ima minis­tiska ialig­ta­pas kara­munga. Chasaka, kam­kuna iukas­ka­wa pudin­gi­chimi, ima­ura­pas sug­kunata ima­pi­pas aidanga. 9Chasa­lla­ta­mi ñugpa­manda libru­pi willa­raiá, kasa nispa:

Mana ima­pas iukag­kunata

ialig­ta­mi achka kará.

Pai alli­lla ruras­ka­kunaka,

ñi ima­ura­pas mana tuku­rin­ga­pa kan­chu.

10Taita Dius tarpun­ga­pa simi­lla­ta i mikun­ga­pa mikuita karag, pai­lla­ta­ta­mi kam­kuna­ta­pas tukui karan­ga­pa ka. Chi karas­ka­kunaka, wiña­chig­sina­mi tukug­samun­ga­pa ka. Chasaka, kam­kuna tarpug­sina sug­kunata karas­ka­kunaka mas nis­paka achka sumag­lla pallan­ga­pa­sina­mi tukug­samun­ga­pa ka. 11Cha­sa­pika kam­kuna, tukuipi iapa iukag­sina­mi tukug­samun­kan­gi­chi; chi­wanka, sug­kunata alli­lla iuiai­wa karan­ga­pa. Chi kulki kam­kuna tanda­chi­na­kus­kata nukan­chi karag­ri­uraka, chita chaskig­kuna Taita Diusta: Pai Siñurmi nin­ga­pa kan­kuna. 12Chi kulki Taita Dius­pa­lla kag­kunata karas­paka, pai­kuna mana ima­pas iukag­manda­lla mana karan­ga­pa kan­chi­chu. Pai­kuna­taka iuia­chin­ga­pa­mi kan­chi, Taita Diusta ikuti ikuti: “Pai Siñur” nin­ga­pa­kuna. 13Kam­kuna karas­kata kawas­pa­mi iachan­ga­pa kan­kuna, Cristo­manda Alli Willai­ta kam­kuna iachaspa, alli­lla ruraspa kagta­kuna. Chi­manda­mi pai­kuna, Taita Diusta nin­ga­pa kan­kuna: “Kam, iapa suma atun­mi kangi”. Kam­kuna alli­lla iuiai­wa pai­kunata i tukui­kunata karaska­manda­pas­mi paita iapa suma atun kagta nin­ga­pa kan­kuna. 14Chasa­lla­ta­mi kam­kuna­manda Taita Diusta mañan­ga­pa kan­kuna, kasa nispa: “Sumag­lla kawa­pua­chu­kunata”. Taita Dius kam­kunata asku­rinti suma kuiai­wa kawaska­manda­mi pai­kuna­pas kam­kunata kuian­ga­pa kan­kuna. 15Mana ima rimai­wa­pas parlai pudinga­sina­wa nukan­chita kispi­chin­ga­pa kacha­muska­manda, Taita Diusta ni­sun­chi: “Pai Siñur”.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index