Search form

2 San Pedro 1:4

4Chi­wa, nukan­chita willarkami, pai­wa sug­lla­pi iapa suma­sina atun kag­rin­ga­pa. Chita suias­paka, kam­kuna, tukui millanga­sina rurai­kuna­manda anchu­rispa, Taita Dius imasa kas­kapi sug­lla­pi­mi tukun­kan­gi­chi. Jiru munai­kuna­manda­mi chi millanga­sina rurai­kuna kai alpama chaia­murka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index