Search form

2 Tesalonikapi 2

Iaia Jesús ikuti samun­ga­pa kaska­manda, mas alli­lla iacha­chiska­manda

1Taita­kuna i mama­kuna, nukan­chipa Iaia Jesu­cristo ikuti samu­ura, nukan­chi pai­wa sug­lla­pi kag­rin­ga­pa kas­ka­manda kasa­mi willan­chi. 2Sug­kuna ni­chu­kuna: “Iaia Jesús samui puncha, ña­mi chaia­murka”: chasa ni­na­kug­pi­pas, kam­kuna mana sug rig­cha iuian­gi­chi; mana mancha­rin­gi­chi. “Santu Ispi­ri­tu­wa­mi chasa rimani” ni­kug­pi­pas, mai­kan runa chasa rima­kug­pi­pas, mai­kan nukan­chi kartapi kachas­ka­sina chasa iacha­chi­kug­pi­pas, 3¡ujala­lla­pas kam­kunapa suma iuiaita pan­da­chi­chu! Manara chi pun­cha chaia­mug­pi­mi Taita Diusta mana munag­kuna kawa­rig­samun­ga­pa kan­kuna. Dil­tudu­pa chin­gan­ga­pa luarma sitai tukun­ga­pa kag jiru rurag runa­pas­mi kawa­rig­sa­mun­ga­pa ka. 4Chi runaka, tukui dius ni­raias­ka­kunata i tukui kun­gu­rii rurag­kunata piñaspa, kal­pa­chispa, llug­si­chispa, tukui­kuna­manda mas atun­mi tukun­ga­pa ka. Taita Dius­pa atun wasi ukupi paipa man­da­dirupi tia­rispa, kikin Taita Dius­sina­mi ni­rin­ga­pa ka.

5¿Mana­chu iuia­rin­gi­chi, nuka, chara kam­kuna­wa kaspa, chasa­kuna rima­kugta? 6Kuna­uraka iachan­gi­chimi, pi chi jiru rurag runata arka­kugta. Chasaka, paipa puncha chaian­kama, manara kawa­rig­samungachu. 7Jiru rura­chig, mana pipas iachag­pi­pas, ña­mi kag­samú. Paita arka­kugta anchu­chi­ura­mi chi runa kawa­rig­samun­ga­pa ka. 8Ari, chi punchami chi jiru rurag runa kawa­rig­samun­ga­pa ka. Chi­taka Iaia Jesús, kikinpa simi­wa pukus­pa­mi wañu­chig­samun­ga­pa ka. Ari, Iaia Jesús iapa suma kawa­rig­samus­ka­wa­mi chi runata puchu­kag­samun­ga­pa ka.

9Chi jiru rurag runaka, iaia kukupa iachai­wa­mi samun­ga­pa ka. Iapa iachag kaspa, ñi pipas mana ima­ura­pas kawas­ka­sina ruras­pa­mi llulla­chig­samun­ga­pa ka. 10Tukui jiru rurai­kuna­wa, mana ima­ura­pas wañu­diru ninama sitai tukun­ga­pa kag runa­kunata llulla­chis­pa­mi purig­samun­ga­pa ka. Chi runa­kunaka mana munar­ka­kuna, sutipa Alli Willai­ta uian­ga­pa. Mana kag­pika, kispi­rin­kunami. 11Chi­manda, Taita Dius­mi pai­kunata sakí, pan­da­chii tukun­ga­pa, llu­lla­chig­kunata uian­ga­pa. 12Cha­saka tukui pai­kuna, sutipa Alli Willai­ta mana uiaspa, jiru rurai­kuna­wa alli iuia­chi­ris­ka­kuna­manda­mi dil­tudupa nina­ma sitai tukun­ga­pa kan­kuna.

Taita Dius agllaska­kuna, dil­tudupa kispi­chii tukun­ga­pa kaska­manda

13Iaia Jesús kuiaska taita­kuna i mama­kuna, nukan­chika ima­ura­pas­mi iukan­chi, kam­kuna­manda Taita Diusta: “Pai Siñur” ninga. Taita Dius­mi kam­kunata ñugpa agllarka, kispi­chii tukun­ga­pa. Santu Ispi­ri­tu­wa­mi chasa kispi­chirka, kam­kuna pai­manda­lla kaug­san­ga­pa. Kam­kuna sutipa Alli Willai­ta suma iuia­ris­ka­manda­mi kispi­chirka. 14Chasa kispi­chin­ga­pa­mi nukan­chi Alli Willai­ta willas­ka­wa kam­kunata kaiarka. Cha­saka, nukan­chipa Iaia Jesu­cristo­wa, paipa suma puncha luar­pi­mi kam­kuna­pas kag­rin­ga­pa kan­gi­chi.

15Chasa­manda, taita­kuna i mama­kuna, nukan­chi kam­kunata rimaspa i karta kachaspa ima iacha­chis­kata mana sakis­pa­lla, mana kun­ga­ris­pa­lla kan­gi­chi. 16-17Nukan­chipa Iaia Jesu­cristo kikin i nukan­chipa Taita Dius, kam­kunata alli­lla iuia­chispa cha­ri­pua­chu; chasaka kam­kuna, ima­pi­pas alli­lla rimaspa i ruraspa kaug­san­ga­pa. Pai Taita Dius, nukan­chita suma kuias­pa­mi iuia­chirka, alli suma iuiai­wa kaspa, mana puchuka­ri­diru kaug­saita suian­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index