Search form

2 Timoteota 4

1Taita Dius­pa ñawipi i Iaia Jesu­cristopa ñawi­pi­mi kasa niiki. Pai Jesu­cristomi samun­ga­pa ka, kaug­sa­kunata i wañus­ka­kuna­ta­pas ima ruras­ka­kuna­manda iuia­chispa kawa­chin­ga­pa. 2Dius­pa Rimai­ta alli­lla iuia­chispa, muna­na­kus­kata i mana muna­na­kuska­ta­pas willangi. Ima­ura­pas iacha­chingi, mana piñas­pa­lla. Mana alli­lla ruras­ka­kunata sumag­lla iuia­chingi. Mana samba­ias­pa­lla, tukui­kunata rimangi, alli­lla kaug­sa­chu­kuna. 3Alli­lla iacha­chii­kunata mana uian­ga­pa puncha­kuna, ña­lla­mi chaia­mun­ga­pa ka. Chi mana uiag­kunaka, kikin­kuna imasa munas­ka­sina achka iacha­chig­kuna­ta­mi mas­kan­ga­kuna, pai kikin­kuna ima munas­ka­lla­ta iachai­kun­ga­pa. 4Sutipa Alli Willai­ta mana uiaspa, munan­ga­pa­mi kan­kuna, ianga par­lu­kuna­lla­ta uian­ga­pa. 5Ikuti kamka, mana iapa urdi­mal kangi. Ima lla­kii chaiag­pika, upa­lla kangi. Alli Willai­ta willas­pa­lla kangi. Kam tukui ruran­ga­pa chaias­kata alli­lla ruraspa kangi.

6Nukata wañu­chi­wan­ga­pa pun­cha ñami chaia­muku, chi­ura Taita Diusta karag­sina tukuspa, paita alli iuia­chin­ga­pa. 7Alli Willai­ta willaspa, alli suldadu­sina­mi kunan­kama kani. Kalpa­kus­ka­sina­pi chaian­ga­pa kaska­ma ñami chaia­kuni. Jesus­wa suma iuia­ris­kata mana sakis­pa­lla­mi kunan­kama kaug­sa­kuni. 8Chasa alli­lla kaug­sa­kus­ka­manda, ñami llaugtu alli­chiska suia­wa­ku. Chi llaug­tu­taka, Iaia Jesus­mi, pai samug pun­cha iuka­chi­wag­samun­ga­pa ka. Pai­mi ka imasa chaias­ka­sina jus­ti­siai rurag. Chi llaug­tu­taka mana nuka­lla­ta kara­wag­samun­ga­pa kan­chu. Mai­kan pai samun­ga­pa pun­cha chaian­ga­pa suia­na­kuska­ta­pas­mi chasa­lla­ta karag­samun­ga­pa ka.

Timoteo ima rurai iukaska­manda

9Imasa ruras­pa­pas, utkalla samui, nukata kawa­wan­ga­pa. 10Waugki Demaska, sita­was­pa­mi rirka Tesalónika pui­bluma. Kai alpa­pi tias­ka­kuna­lla­ta­mi pai mas muna­rirka. Waugki Kreskenteka, Gala­sia alpa­ma­mi rirka. Waugki Tito­ka, Dalmasia alpa­ma­mi rirka. 11Waugki Lucas­lla­mi nuka­wa ka. Kam samu­ura, waugki Marcosta pusamu­wangi. Paipas alli­lla­mi tuku­wanga, nuka­wa Alli Willai­ta willan­ga­pa. 12Waugki Tikiko­taka Efeso pui­blu­ma­mi kachar­kani. 13Kam samu­ura, Troas pui­blupi waugki Karpopa wasipi nuka sakiska chura­ri­diruta i libru­kunata apa­mu­wangi. Chi­mandaka, iskribi­raiaska kara­kunata mana kun­ga­ris­pa­lla apa­mu­wangi.

14Alejandro iruta ima­pas rurag­ka, nukata jirumi rura­warka. Pai ima ruras­ka­manda, Iaia Jesus­mi lla­ki­ri­puanga. 15Paimi nukan­chi rimas­kata: “Chasaka mana kan­chu” sin­chi ni­kurka. Chi­manda kam­pas, paita mana rimangi.

16Nukata jus­ti­sia­pagma musug­lla apa­wa­uraka, ñi pipas mana tiar­ka­chu, nuka­manda rima­puan­ga­pa. Tukui­kuna­mi, nukata saki­waspa, rirka­kuna. Nuka ninimi: pai­kuna­taka, Taita Dius mana ima­pas piña­pua­chu. 17Iaia Jesus­mi, nuka­wa sug­lla­pi kaspa, tukuipi animu kara­warka. Chasa­wa­mi Alli Willai­ta nuka alli­lla willar­kani, tukui mana judíu kag­kuna­pas uian­ga­pa. Chi pun­cha, wañu­chi­wan­ga­pa ni­na­kus­ka­manda­mi Iaia Jesús nukata kis­pi­chi­warka. 18Tukui mana alli runa­kuna­manda­pas­mi kis­pi­chi­wan­ga­pa ka. Micha­wan­ga­pa­mi ka, sug luarpi pai suma man­da­kus­kapi nuka chaiag­rin­kama. Pai Jesusta ima­ura­pas ni­sun­chi: “Kam, iapa suma atun­mi kangi, mai­tuku waranga waranga wata­kuna ialig­pi­pas”. Chasa kachu.

Kaiakama, niska­manda

19Pani Pris­kata, paipa kusa Aki­lata i waugki Onesiforopa wasipi tukui kaug­sa­na­kus­kata: “Puangi” ni­puai. 20Waugki Erastoka, Korinto pui­blu­pi­mi chisia­ku. Waugki Tro­fi­mo­taka Mileto pui­blupi ungug­mi sakir­kani. 21Kamka, utka­lla samui, manara tamia pun­cha­kuna chaia­mugpi. Eubulo, Pudente, Lino, Klau­dia, tukui sug waug­kin­di­kuna i pani­kuna­pas­mi kamta: “Puangi” ni­nakú.

22Iaia Jesús, kamwa kachu. Taita Dius, kamwa kag­kunata sumag­lla kawa­pua­chu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index