Search form

Hechos 11:18

18Chasa uiaspa, Pedrota piñaspa kag­kunaka, upallaspa, Taita Diusta nir­ka­kuna:

—Kam, iapa suma atun­mi kan­gi—. Kasa­pas­mi nir­ka­kuna— Sutipa­mi Taita Dius, mana judíu kag­kuna­ta­pas kará; chasaka pai­kuna, panda­rii­kunata sakispa, mana puchuka­ri­diru suma kaug­sai­ta iukan­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index