Search form

Hechos 14

Pablo i Bernabé, Ikonio pui­blupi kaska­manda

1Ikonio pui­blupi chaiag­ris­pa, Pablo i Bernabeka judiu­kuna tanda­ri­diru wasipi iai­kug­rir­ka­kuna. Chipi tukui suma rima­uraka, achka judiu­kuna Iaia Jesus­wa suma iuia­rir­ka­kuna. Mana judíu kag­kuna­pas, achka­kunami pai­wa tukug­samur­ka­kuna. 2Ikuti Jesus­wa mana iuia­na­kug judiu­kunaka, mana judíu kag­kunata ni­na­kurka:

—Pablo i Bernabé, mana alli­lla iacha­chi­na­kunchu.

3Unaimi chi pui­blupi chisiar­ka­kuna. Iaia Jesus­wa iuia­rispa, mana manchaspa­lla­mi pai­manda willa­na­kurka. Iaia Jesús kikinmi pai­kunata kara­murka, ima­ura­pas mana kawas­ka­sina ruraspa kawa­chin­ga­pa; chasa­waka, pai­kuna Taita Diuspa suma kuiai­manda rima­na­kuska sutipa kagta iachan­ga­pa. 4Chi­wanka, chi pui­blupi kaug­sag­kunaka iskaima tukur­ka­kuna; sug­kuna, Jesús agllas­ka­kuna­wa; ikuti sug­kunaka, mana Jesus­wa iuia­na­kuska judiu­kuna­wa. 5Chi mana Jesus­wa iuia­na­kug judiu­kunaka, mana judíu kag­kuna­wa i chi pui­blupi kaska taita­kuna­wa sug­lla­sina iuia­rir­ka­kuna, kasa nispa:

—Pablo i Bernabeta chaia­kumi, kamispa, rumi­wa piaspa wañu­chin­ga­pa.

6Chasa iachaspa, pai­kunaka miti­kur­ka­kuna Likaonia suti alpama. Chi alpapi chaiag­ris­paka, Listra i Derbe suti pui­blu­kunapi i chi suiu 7Cristo­manda Alli Willaita willaspa purig­rir­ka­kuna.

Listra pui­blupi, Pablota rumi­wa piaska­kuna­manda

8Listra pui­blu­pika tiarka sug runa, tiag­samuska­ura­manda­ta mana chaki kuiu­chin­ga­pa pudig. Manima ima­ura­pas saia­riska karka. Chi ungugka, Pablo ima rima­kus­kata uiaspa, chi ladu­lla­pi tia­kurka, 9kasa iuia­rispa: “Chi Jesus­wa­mi alia­chi­wan­ga­pa ka”. Chasa iuia­kus­kata kawas­paka, 10Pabloka sin­chi rimaspa nirka:

—Kamba chaki­wa alli­lla saia­rii.

Chasa nig­lla­pi, chi runa sal­taspa saia­rirka. Nis­paka, purii kalla­rirka.

11Pablo ima ruras­kata tukui kawag­kunaka, Likaonia­manda­kunapa rimai­wa kapa­rii kalla­rir­ka­kuna, kasa nispa:

—Nukan­chi­pagma dius­kunami urai­ku­mur­ka­kuna, runa­kuna­sina tukuspa—. 12Bernabe­manda ni­na­kurka: “Zeus iaia diuschar ka”. Pablo rimai­wa kag­manda, pai­manda ni­na­kurka: “Ermes diuschar ka”.

13Chi pui­bluma iaiku­diru pun­gupi tiarka Zeusta iuia­ri­diru wasi. Chi­uraka Zeusta kungu­rig sasir­dutika, wagra­kunata tugtu­kuna llaugtu­chispa, apaspa, tukui chipi kag­kuna­wa muna­na­kurka, wagra­kunata wañu­chispa rupa­chin­ga­pa; chasaka, Pablo i Bernabeta dius­ta­sina kungu­rin­ga­pa. 14Chi Jesús agllas­ka­kunaka, chasa kawaspa iachas­paka, iapa llakii tukur­ka­kunata. Chi­manda, kikin­kunapa katanga­kunata lliki­chi­rir­ka­kuna. Nis­paka, pai­kuna kas­ka­pi chaugpi­rispa chaugpi­rispa rir­ka­kuna, kasa kapa­rispa:

15—Waugki­kuna, ¿imapatak chasa rura­na­kun­gi­chi? Nukan­chi­pas, kam­kuna­sina ianga runa­kuna­mi kan­chi. Kam­kunata kai Alli Willaita willanga­pa­mi samur­kan­chi, kam­kuna kai ianga kawa­riska rurai­kunata sakispa, sutipa kaug­sa Taita Dius tiaska­wa tukug­samun­ga­pa­kuna. Paimi ka sug luarta, kai alpa luarta i lamar iakuta rurag. Tukui ima chi­kunapi tias­ka­kuna­pas, pai­lla­ta­ta­mi ruraska ka. 16Ñugpa­taka, tukui runa­kuna­ta­mi sakiska karka, kikin­kunapa imasa iuia­ris­ka­sina kaug­san­ga­pa. 17Chasa kaug­san­ga­pa sakispa­pas, paika alli­lla ruraspa­mi kawa­chi­dur karka, pai suma kaug­sag kagta. Tamia kacha­mu­dur; chasa­lla­ta, tarpus­ka­kuna wiña­chispa suma pallai kara­mu­dur; chasaka nukan­chi, mikuspa, alli iuia­chii­lla­wa kaug­sa­na­kun­ga­pa.

18Chasa iuia­chi­na­kugpi­pas, mana muna­na­kurka uian­ga­pa. Muna­na­kurkami chi wagra­kunata wañu­chispa, rupa­chispa, diusta­sina kungu­ringa­pag­lla.

19Chi puncha­kuna, Antio­kia i Iko­nio pui­blu­kuna­manda judiu­kuna chi Listra pui­bluma chaiag­rir­ka­kuna. Chaiag­ris­paka, Listra­manda runa­kunata imasa rimaspa­pas iuia­chir­ka­kunata, Pablota rumi­wa piaspa wañu­chin­ga­pa. Chasa pias­paka, iuia­na­kurka: “Wañu­chir­kan­chimi”. Chasa iuia­na­kus­paka, paita aliuspa, pui­blu manan­cha karu­lla­pi sitag­rir­ka­kuna. 20Jesus­wa tukus­ka­kunaka, kati­chispa, Pablo kas­kapi chaiag­rispa muiu­chir­ka­kuna. Chi­ura paika, alli­lla tukuspa, ata­rirka. Nis­paka, ikuti pui­bluma iai­kug­rir­ka­kuna. Kaiandika, Ber­na­bewa llugsispa, Derbe suti pui­bluma rir­ka­kuna. Chipi chaiag­ris­paka, 21Alli Willaita willai kalla­rir­ka­kuna. Chasa uias­paka, achka runa­kuna Jesus­wa tukug­samur­ka­kuna.

Chi­mandaka, Listra, Ikonio i Antio­kiama kutir­ka­kuna. 22Chi pui­blu­kuna­pika Jesus­wa tukus­ka­kunata suma rimaspa, nir­ka­kunata:

—Iaia Jesus­wa alli­lla iuia­ri­na­kuspa­lla kan­gi­chi, mana sakis­pa­lla—. Kasa­pas­mi nir­ka­kunata— Nukan­chita chaia­kumi, achka llakii iukan­ga­pa, Dius suma manda­kus­kapi manara iai­kug­rin­kama.

23Chi pui­blu­kunapi Iaia Jesus­wa tukus­ka­kuna­manda agllar­ka­kuna, mai­kan­pas iacha taita­kuna kan­ga­pa. Mana mikuspa­lla Taita Dius­ta mañaspa chisiar­ka­kuna. Nis­paka, chi agllas­ka­kuna­manda maña­pur­ka­kunata, kasa nispa:

—Iaia Jesús, kai kamwa iuia­ri­na­kugta sumag­lla kuiaspa kawa­puangi.

Pablo i Bernabé, Siria alpapi Antio­kia pui­bluma kutis­ka­kuna­manda

24Pisidia alpa suiu ialis­paka, Pan­filia alpama chaiag­rir­ka­kuna. 25Chi alpa­pika, Perje pui­blupi Iaia Jesus­manda Alli Willai­ta­mi willai kalla­rir­ka­kuna. Nis­paka, Atalia suti lamar iaku patama rir­ka­kuna. Chi­mandaka, barkupi iai­kuspa, Antio­kia pui­bluma kutir­ka­kuna. 26Chi pui­blu­manda pai­kuna mana­ra llugsig­lla­pi, chipi Jesus­wa tukus­ka­kuna pai­kuna­manda Taita Diusta mañaska kar­ka­kuna, paipa kuiai­wa sumag­lla kawa­puachu. Ña tukui puchukas­paka, chima­lla­tata kutir­ka­kuna. 27Chipi chaiag­ris­paka, Jesus­wa tukus­ka­kunata sug­lla­pi kan­ga­pa tanda­chig­rir­ka­kuna. Nis­paka willar­ka­kuna, tukui imasa Taita Dius pai­kuna­wa suma rurag­ta­kuna. Kasa­pas­mi willar­ka­kuna:

—Mana judíu kag­kuna­ta­pas­mi Taita Dius agllarka, Jesus­wa suma iuia­rin­ga­pa.

28Unaimi chi Jesus­wa tukus­ka­kuna­wa chisiar­ka­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index