Search form

Hechos 2:14

San Pedro imasa rimaska­manda

14Chi­ura Pedroka, pai­pura chunga sug Jesús agllas­ka­kuna­wa sug­lla­pi saia­rispa, sin­chi rimag­samur­ka­kunata, kasa nispa:

—Uiamui­chi, judiu­kuna i tukui kai Jeru­sa­lenpi kag­kuna. Rinri alli­lla churamui­chi uia­wan­ga­pa. Kasa­mi riman­ga­pa kai­ki­chita.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index