Search form

Hechos 21:26

Diuspa atun wasipi, Pablota apis­ka­kuna­manda

26Chasa sug kaiandi, Pablo, chi chusku runa­kunata pusaspa, imasa ruran­ga­pa willa­raias­ka­sina Diuspa ñawipi mai­lla­rig­rir­ka­kuna. Chasa ruras­paka, Diuspa atun wasi ukuma iai­kurka, willan­ga­pa: ima punchami pai­kuna mai­lla­rin­ga­pa puchuka­rin­ga­pa ka; chi punchaka, tukui pai­kuna­manda ufrindata rupa­chig­rin­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index