Search form

Hechos 3

Sug runa mana purig ambi­riska­manda

1Su­ura chaugpi chisima pun­cha, Taita Diusta risa­diru ura ña tuku­kug­manda, Pedro i Juan ri­na­kurka Diuspa atun wasima. 2Chi pun­gu­pi tia­kurka sug runa, tiag­sa­mus­ka­ura­manda­ta mana purin­ga­pa pudig. Chi runata tukui pun­cha­kuna apa­rispa apa­dur kar­ka­kuna, Diuspa atun wasipi iapa suma suti pungu suiu tia­ri­chig­rin­ga­pa. Chi pungupi, tukui ukuma iaiku­na­kus­kata kulki mañaspa tia­ku­dur karka. 3Chi runaka, Pedro i Juan ña ukuma iaiku­na­kus­kata kawas­paka, kulki mañar­ka­kunata. 4Chi­ura Pedroka, Juanwa paita alli­lla kawaspa, —Kawa­mu­wai— nirka.

5Chi runaka, alli­lla kawar­ka­kunata, “Kara­wanga­pa­mi kan­kuna” iuia­rispa. 6Chi­ura, Pedroka nirka:

—Kulki ñi kuri mana iuka­ni­chu. Nuka ima iukas­kata kara­sa­ki. Nazaret­manda Jesu­cristo­wa­mi niiki: ata­rispa puri­rii—. 7Chasa nis­paka, alli ladu makita apispa­mi ata­ri­chirka.

Atari­chig­lla­pi, chaki­kuna i ñudu­kuna alli­lla tukug­samur­ka­kuna. 8Chi­uraka, saltaspa saia­rirka. Purii­mi kalla­rirka. Nis­paka, saltaspa kalpaspa, Taita Diusta kuiaspa, Diuspa atun wasi ukuma pai­kuna­wa iai­kug­rirka.

9Tukui chipi kag­kuna, chi Taita Diusta kuiaspa puri­kus­kata kawas­paka, 10rigsir­ka­kuna: “Pai­mi ka chi mana purin­ga­pa pudig, Diuspa atun wasipi iapa suma suti pungu suiu kulki mañaspa tia­ku­dur”. Chasa paita pasa­ris­kata kawas­paka, tukui­kuna iapa mancha­rispa ujna­rir­ka­kuna.

11Chi ambi­riska runa, Diuspa atun wasi ukupi, Salomonpa kan­chapi Pedro i Juanta apispa cha­ri­kurka. Chipi kag tukui runa­kuna, iapa ujna­rispa, kalpa kai­lla­iag­rir­ka­kuna. 12Pai­kunata kawas­paka, Pedroka kasa­mi nirka:

—Kam­kuna Israel­manda taita­kuna, ¿imapatak kai runata nukan­chi­wan­ta ujna­rispa kawa­na­kun­gi­chi? Nukan­chipa iachai­wa ñi nukan­chipa risai­wa mana kai runa purig tukug­samurkachu. 13Nukan­chipa Abra­ham, Isaak i Jakob ñug­pa­manda taita­kunapa Taita Dius­mi paipa wam­bra Jesusta sumag­lla atun­ia­chig­samurka. Pai­ta­mi kam­kuna wañu­chin­ga­pa kuarkan­gi­chi. Pila­tos paita kacha­rin­ga­pa muna­ku­ura, kam­kunaka nirkan­gi­chimi: “Mana kacha­ri­kui”. 14Pai tukui suma alli­lla ruragta wabutispa, mañarkan­gi­chimi, sug runa wañu­chi­durta kacha­rin­ga­pa. 15Pai tukui­kunata kaug­sai karag­ta­mi wañu­chin­ga­pa: “Ari” nirkan­gi­chi.

—Chasa kagpi­pas, Taita Diuska paita kaug­sa­chirkami. Chasa sutipa kawaspa­mi nukan­chi pai­manda willag­kuna kan­chi. 16Jesus­wa suma iuiag­manda­mi kai kam­kuna kawaska i rigsiska runata alia­chispa wapu­ia­chig­samurka. Chasa suma iuiag­manda­mi tukui kam­kunapa ñawipi alia­chiska tukug­samurka.

17—Ñami iachani, taita­kuna: kam­kuna i kam­kunapa taita­kuna, pi Jesús kagta mana alli­lla iachas­pa­lla­mi paita wañu­chin­ga­pa: “Ari” nirkan­gi­chi. 18Chi­wanka, imasa Taita Dius, ñugpata tukui paipa Ispi­ri­tu­wa rimag­kuna­wa pai agllaska Cristo­manda willaska: imasa willa­raias­ka­sina­mi paita pasa­rig­samurka. 19Chi­manda kam­kuna, panda­ris­ka­kunata sakispa, Taita Dius­wa tukug­samui­chi. Chasaka, kam­kunapa panda­rii­kuna pasin­sia­riimi tukun­kan­gi­chi. 20Nig­pika Taita Dius kikin, pai agllaska Jesus­ta­mi kacha­munga, alli­lla iuia­chii puncha­kuna kam­kunata tukun­ga­pa. Taita Dius ñugpa­manda­ta­mi ni­raiarka, pai Jesusta kam­kuna­manda kacha­mun­ga­pa. 21Paita chaia­kumi, suma luarpi chara kan­ga­pa, Taita Dius tukui imasa kas­ka­sina sumag­lla churan­kama. Chasa­mi Taita Dius, paipa Ispi­ri­tu­wa alli rimag­kuna­wa ñugpa­manda­ta willarka.

22—Pai Jesus­manda, ñugpa­manda taita Moiseska sutipa­mi kasa rimarka:

Atun Taita Dius kikinmi ni:

“Kam kikin­pura­manda

Santu Ispi­ri­tu­wa sug rimag­mi llugsin­ga­pa ka”.

Paika, nuka­sina­mi kan­ga­pa ka.

Pai tukui ima rima­kus­kata suma uian­gi­chi.

23Mai­kan chi rimagta mana uiag­kunaka,

Israel­manda llugsi­chispa,

puchukaimi tukun­ga­pa kan­kuna.

24—Tukui Santu Ispi­ri­tu­wa rimag­kuna, Samuel rimaska­ura­manda­ta, kai puncha­kuna imasa pasa­rin­ga­pa kas­ka­taka timpumi willa­raiarka. 25Kam­kuna, chi ñugpa­manda rimag­kunapa wam­bra­kunapa kati wam­bra­kuna­mi kan­gi­chi. Kam­kuna­manda­mi Taita Dius, kam­kunapa ñugpa­manda taita­kuna­wa alli­lla iuia­rirka. Abra­hamta kasa­mi nirka:

Tukui alpa­manda runa­kuna­pas­mi

kamba wam­brapa wam­brapa sug kati wam­bra­manda

nuka­pa iapa kuiaska ka­puan­ga­pa kan­kuna.

26—Taita Diuska, pai kikinpa wam­brata kaug­sa­chispa, kam­kuna­pag­ma­mi ñugpa kacha­murka; chasaka, tukui kam­kuna panda­rii­kuna sakig­pika, paipa iapa kuiaska kan­ga­pa­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index