Search form

Kolosaspi 2

1Kam­kuna­manda, Laodisea pui­blupi kaug­sa­na­kus­ka­manda i tukui mana ñawi ñawi rigsi­wag­kuna­manda­pas Taita Dius­ta­mi iapa sin­chi nuka maña­pui­ki­chita. Chita, kam­kuna iachan­ga­pa­mi munani. 2Kasa­mi mañani: pai­kunata alli sumag­lla iuia­chi­chu; chasaka pai­kuna, sug­lla­sina kuia­na­kuspa, ima­pi­pas alli iuiaipi tukug­samuspa, Taita Dius ñugpata mana pi­ta­pas iacha­chis­kata alli­lla iacha­chu­kuna. Chika, Cristota rigsigmi ni­raiá. 3Cris­to­pi­mi tia tukui alli iachai­kuna i suma iuiai­kuna waka­chi­riska. 4Cha­sa­mi nii­ki­chita, ñi pipas mana kam­kunata miski simi­wa panda­chi­chu­kuna. 5Nuka kikin, mana kam­kuna­wa kas­pa­pas, iuiai­pi­mi kam­kuna­wa kag­sina kani. Chasa kas­paka, kam­kuna Cristota mana sakis­pa­lla suma iuia­rispa ima­pi­pas alli kagta­kuna iachas­pa­mi nukata iapa alli iuia­chiwá.

Cristowa musuia­chiska kaug­saita iuka­sun­chi

6Chasa­manda, imasa­mi Iaia Jesu­cristota chas­kir­kan­gi­chi: iukan­gi­chimi pai imasa nis­ka­sina kaug­sa­na­kunga. 7Imasa­mi sacha, muru­chu angu­kuna iuká: chasa­lla­ta­mi kam­kuna, ima iacha­chiska­lla­ta­ta uiaspa, iukan­gi­chi Cristo­wa kan­ga­kuna. Ima­ura­pas Taita Diusta: “Pai Siñur” nispa kan­gi­chi.

8Alli­lla iuia­rispa uian­gi­chi. ¡Ujala­lla­pas mai­kan, kikinpa iuiai­manda­lla iuia­rispa, ianga rimas­ka­wa kam­kunata panda­chi­chu­kuna! Pai­kunaka, ñugpa­manda runa­kuna ima rimaska­lla­ta­mi iacha­chin­kuna. Chasa pai­kuna iacha­chis­kaka, kai alpa­manda­lla­mi ni­raiá. Cristo alli­lla iacha­chis­ka­taka mana willa­na­kun­chu. 9Cristopa kuir­pupi, Taita Dius kikin tukui ima kas­ka­mi kaugsá. 10Kam­kuna­pas, pai­wa kag­manda­mi ñi ima mana pisi tukuska kan­gi­chi. Paika, uma kag­sina, sug luarpi iapa iachai­wa mandag­kuna­manda­pas iaia­mi ka. 11Pai­wa kag­manda­mi kam­kuna marka churai tukuska kan­gi­chi. Chi marka, kuir­pu­pi judiu­kunapa maki­wa churaska mana kan­chu. Tukui pan­da­rii tias­ka­kunata anchu­chispa kag­manda­mi Cristopa marka churai tukuska ni­raian­gi­chi. 12Kam­kuna baug­ti­sa­ris­ka­pi­mi Cristo­wa wañuspa pam­bas­ka­sina ni­raian­gi­chi. Chasa­lla­ta, Taita Dius­pa iapa iachai­wa, pai Cristota kaug­sa­chis­ka­wa suma iuia­ris­pa­mi pai­wa kaug­sa­chiska ni­raian­gi­chi.

13Kam­kuna judiu­kunapa marka mana churaska kag­kuna, ñugpata panda­rispa kaug­sas­ka­kuna­manda Dius­pa ñawipi wañus­ka­sina­mi kar­kan­gi­chi. Kam­kuna chasa kag­pi­pas, Taita Dius, tukui mana alli­lla rurai­kunata pasin­siaspa, Cristo­wa­mi kam­kunata kaug­sa­chig­sina rurarka. 14Nukan­chi mana alli­lla ruras­ka­kuna­manda dil­tudupa ninama sitai tukun­ga­pa iskribi­raiaska, chi­ta­mi anchu­chig­sa­murka. Cristo kruspi wañus­ka­wa­mi chi iskribi­raias­kata krus­lla­pi­ta kla­bag­sina rurag­samurka. 15Cristo­wa­mi, iapa iachai­wa kuku mandag­kunata bin­sispa, tukui­kunapa ñawipi kawa­chispa kumu­ri­chispa kungu­ri­chir­ka­kunata.

Sug rigcha iacha­chiska­kunata mana uian­gi­chi

16Chasa­manda, kam­kunata ima mikui, ima upiai mana michan­chu. Chasa­lla­ta, sama­diru u atun puncha­kuna u wawa killa­kuna mana judiu­kuna­sina warda­chig­pi­pas, kam­kunata mana pipas pudin­ga­kuna­chu ñi ima nin­ga­pa. 17Chi kustum­bri­kuna­mandaka nii­ki­chi­ta­mi: Cristo samun­ga­pa kas­kata kawa­chig­lla­mi karka. Ikuti kuna­uraka, sutipa kikin Cristo­mi kawa­rig­samurka. 18¡Ujala­lla­pas pipas, kam­kunata panda­chispa, suma luarpi ima chas­kig­rin­ga­pa kas­kata kichuchu! Chi pan­da­chig­kunaka, uchulla­sina­mi tukun­kuna; anjil­kuna­ta­mi kungu­rin­kuna; muskui ukupi­sina kawas­ka­manda­lla­mi iuian­kuna; kikin­kunapa iuiai­manda­lla iuia­ris­pa­mi ni­rin­kuna: “Nuka, iapa atun­mi kani”. 19Pai­kuna, Cristo uma kag­sina kas­ka­wa mana sug­lla­pi kan­kuna­chu. Imasa­mi uma­manda tukui samú, angu­kunapi iawar tukus­ka­wa sug­lla kuir­pu suma wiñan­ga­pa: chasa­lla­ta­mi Cristo­wa, paipa kuir­pu ni­raias­ka­kuna, Taita Dius imasa munas­ka­sina wiñan­chi.

20Kam­kunaka, kai alpa­man­da­lla ni­raias­ka­kunata sakispa, Cristo­wa wañus­ka­sina­mi ni­raian­gi­chi. Chasa ni­raiag­pika, ¿imapatak kai alpa­manda ima nis­ka­kunata chara uia­na­kun­gi­chi? 21Kam­kunata nin­kunami: “Mana chita tan­tian­gi­chi. Mana chita mikun­gi­chi. Mana chita apin­gi­chi”. 22Tukui chi­kunaka, ima­sa­pas tuku­rin­llami. Chi iacha­chis­ka­kunaka, runa­kunapa iuiai­lla­wa­mi iacha­chiska ka. 23Chi iacha­chii­kunaka, suma kag­sina­mi rig­chá; cha­saka, Taita Dius­manda iuia­rin­ga­pa, mana atun tukuspa kan­ga­pa, kikin­pa kuir­puta sin­chi alli rurai­kunapi cha­rin­ga­pa. Ikuti jiru iuiai munai­kuna­taka manima chi­kuna­wa pudi­rin­chu arkan­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index