Search form

Efesopi 2:10

10Taita Dius­mi nukan­chita chasa rurarka. Jesu­cristo­wa­mi tiag­sa­mur­kan­chi; chasaka, alli rurai­kunata nukan­chi ruraspa kaug­sag­sa­mun­ga­pa. Chi rurai­kunaka, ñugpa­manda­ta­mi nukan­chi­manda alli­chiska suia­kurka, nukan­chi chasa alli­lla ruraspa kaug­sag­samun­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index