Search form

Galasiapi 2

Iaia Jesús ñugpata agllaska runakuna, San Pablota sumaglla chaskiskamanda

1Chunga chusku wata­pika, waugki Bernabewa ikuti Jeru­sa­lenma rir­kani, Tito suti waug­ki­ta­pas pusaspa. 2Taita Dius chasa iuia­chi­wag­manda­mi rir­kani. Chi­pika, Jesu­cristo­wa tukus­ka­kuna­pura taita ni­raias­ka­kuna­lla­wa sug­lla­pi tanda­ris­paka, pai­kunata willar­kani, nuka imasa Alli Willai­ta mana judíu kag­kunata willaspa puri­kug­ta; chasaka iachan­ga­pa: nuka ñugpa­manda­ta Cristo­wa iuia­rispa willaska: ¿alli­lla u mana alli­lla­chu ka? 3Titoka, nuka­wa Jeru­sa­lenma ris­kaka, mana judíu kar­ka­chu. Chasa kag­pi­pas, chi taita ni­raias­ka­kunaka mana nir­ka­kuna­chu: “Paita chaian­mi, judiu­kunapa marka churan­ga­pa”. 4Ikuti chi­lla­pita sug runa­kunaka, “Cristo­wa­mi kan­chi” llu­llaspa, nukan­chi­manda paka­lla iai­kuspa, muna­na­kurka, Titota chi markata chura­chin­ga­pa. Chi­kunaka, nukan­chita shachin­ga­pa­mi kati­raiar­ka­kuna. Imasa Jesu­cristo­wa tukus­ka­kunaka Moi­sés ima ruran­ga­pa willas­kata libriag­sina kas­kata kawan­ga­pa­mi kati­ra­iar­ka­kuna. Moi­sés ima iacha­chis­kapi nukan­chita ikuti watas­ka­sina cha­rin­ga­pa­mi muna­na­kurka. 5Chasa muna­na­kug­pi­pas, ñi sug ratu­lla­pas mana saki­rir­kan­chi­chu, pai­kunapa iuiai­wa kan­ga­pa. Muna­na­kur­kan­chimi, Cristo­manda Alli Willai mana llullas­pa­lla kam­kuna­wa kag­samu­chu.

6Chi taita ni­raias­ka­kuna —taita kag­pi­pas, nuka­manda mana ima­pas ni­raian­chu; Taita Dius­pa ñawi­pika, ñi pipas mana tian­chu sug rig­cha— chi taita ni­raias­ka­kunaka, nuka Alli Willai­ta willas­kata ñi imapi mana iapa­puar­ka­kuna­chu. 7Chasa­paka, pai­kuna iuia­rir­ka­kuna: imasa­mi Taita Dius, Pedrota min­garka, judiu­kunata Alli Willai­ta willan­ga­pa: chasa­lla­ta­mi nuka­ta­pas min­ga­warka, mana judiu­kunata Alli Willai­lla­ta­ta willan­ga­pa. 8Kikin Taita Dius, imasa­mi Pedrota kacharka, judiu­kunata willag kan­ga­pa: chasa­lla­ta­mi nuka­ta­pas kacha­warka, mana judíu kag­kunata willaspa purig­rin­ga­pa.

9Santiago, Pedro i Juan kar­ka­kunami tukui­kuna­pura atun taita­kuna­sina. Pai­kunaka iuia­rir­ka­kunami, nuka­ta­pas Taita Dius kikin, kuia­waspa, mana judíu kag­kuna­pagma kacha­mu­waska kagta. Nis­paka, nukata i Bernabeta alli maki kuar­ka­kuna; chasaka, pai­kuna­wa nukan­chi sug­lla­sina kagta ni­raian­ga­pa. Kasa­mi nukan­chita nir­ka­kuna:

—Kam­kuna, mana judíu kag­kunata willaspa purig­rii­chi. Ikuti nukan­chika, judiu­kuna­ta­mi willaspa puri­sun­chi.

10Kasa­lla­pas­mi nukan­chita nir­ka­kuna:

—Judea alpapi mana ñi ima iukas­ka­kuna­manda mana kun­ga­rin­gi­chi—. Nuka, pai­kunata aidan­ga­pa­mi tukuipi alli­lla rura­kuni.

San Pablo, San Pedrota piñag­sina rimaska­manda

11Chi­ura­manda, Pedro Antio­kia pui­bluma chaiag­ri­uraka, nukaka ñawi ñawimi paita piñag­sina rimar­kani, pai mana judíu kag­kuna­wa tia­kuspa anchu­rig­manda. 12San­tiago kachaska judiu­kuna mana­ra chaian­kama, pai Pedro, mana judíu kag­kuna­wa­mi mikuspa tia­kurka. Ikuti chi judiu­kuna chaiag­ri­uraka, paika sakispa anchu­rirka. Nis­paka, judiu­kuna­lla­wa­mi mikun­ga­pa tia­rig­rirka. “Mana judiu­kunata marka churan­ga­pa­mi chaiá” nig­kunata iachas­pa­mi, man­cha­rispa, chasa mana alli­lla rurarka. 13Chipi kag judiu­kuna Cris­to­wa iuia­rispa kag­kunaka, Pedro anchu­rigta kawaspa, chasa­lla­ta­mi anchu­rir­ka­kuna. Ber­na­be­pas, chasa­lla­ta­mi panda­chii tukurka.

14Nuka kawarka­nimi, chi anchu­rig judiu­kunaka sutipa Alli Willai­ta ni­raias­kata mana kati­na­kugta. Nuka, chasa kawas­paka, tukui­kunapa ñawi­pi­mi Pedrota nir­kani:

—Uiamui. Kam, judíu kas­pa­pas, ¿mana­chu mana judiu­sina kaug­sa­kur­kangi? Nig­pika, ¿ima­pa­tak mana judíu kag­kuna­taka nin­ga­pa kangi: “Judiu­kuna­sina kaug­san­gi­chi”?

15Nukan­chi, judiumi tiag­sa­mur­kan­chi. Chi­wa­mi mana judíu panda­rig kag­kuna­sina mana kan­chi. 16Chasa kag­pi­pas, kasa­mi iachan­chi: Moi­sés ima nis­kata uiaspa ruras­ka­kuna­lla­waka, pipas mana panda­rii­kunata anchu­chii tukun­chi­chu. Jesu­cristo­wa suma iuia­ris­pa­mi mana panda­rig ni­raian­chi. Chasa iachas­pa­mi nukan­chipas Jesu­cristo­wa iuia­rig­samun­chi. Cha­saka, ñugpata Moi­sés nis­kata uias­pa­lla, manima; Cristo­wa suma iuia­ris­pa­mi mana panda­rig ni­raian­chi. Moi­sés nis­kata uiaspa ruras­ka­kuna­lla­waka, pipas mana panda­rii­kunata anchu­chii tukun­chi­chu.

17Chasaka nin­chimi, Cristo­lla­wa mana panda­rig ni­raian­ga­pa. Chasa nis­pa­pas, iuia­rin­chimi, nukan­chi­pas panda­rii­kuna­wa kag­ta. Chasa iuia­ris­paka, ¿ni­raian­chu Cristo­wa nukan­chi panda­rig kagta­kuna? Manima. 18Imasa­mi wasi saia­kus­kata wag­lli­chispa, nis­paka chi­kuna­lla­wan­ta ikuti chi­lla­pita saia­chigpi, mana iuiai­pi­sina ni­raiá: chasa­lla­ta­mi kam­kuna, Moi­sés nis­kata sakispa, ikuti chi­lla­ta­ta kati­chii kalla­rispa, ikuti pan­da­rii­kuna­wa tukug­samun­gi­chi.

19Nuka ñami wañus­ka­sina ni­ra­iani, Moi­sés nis­kata mana uian­ga­pa. Chi niska­lla­wan­ta­mi nuka wañus­ka­sina ni­raiani; chasaka, Taita Dius niska­lla­ta uiaspa, nuka kaug­san­ga­pa. Nuka, Cristo­wa sug­lla­pi kruspi klabas­ka­sina­mi ni­ra­iani. 20Chi­wanka, nuka kikin mana kaug­sa­ni­chu. Cristomi nuka­wa sug­lla­pi kaugsá. Nuka, kuna­ura kuir­pupi kaug­sa­kus­pa­pas, Taita Dius­pa wam­bra­wa suma iuia­ris­ka­lla­wa­mi kaug­sa­kuni. Paimi, nukata iapa kuia­waspa, nuka­manda saki­rirka, wañu­chii tukun­ga­pa.

21Chi­manda­mi Taita Dius­pa kuiaita mana munani sakin­ga­pa. Ima Moi­sés nis­kata uiaspa ruras­ka­kuna­lla­wa nukan­chi panda­rii­kunata anchu­chii tukun­tran­chi; nig­pika Cristoka, iangami wañuska ni­raian­tra.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index