Search form

Galasiapi 2:16

16Chasa kag­pi­pas, kasa­mi iachan­chi: Moi­sés ima nis­kata uiaspa ruras­ka­kuna­lla­waka, pipas mana panda­rii­kunata anchu­chii tukun­chi­chu. Jesu­cristo­wa suma iuia­ris­pa­mi mana panda­rig ni­raian­chi. Chasa iachas­pa­mi nukan­chipas Jesu­cristo­wa iuia­rig­samun­chi. Cha­saka, ñugpata Moi­sés nis­kata uias­pa­lla, manima; Cristo­wa suma iuia­ris­pa­mi mana panda­rig ni­raian­chi. Moi­sés nis­kata uiaspa ruras­ka­kuna­lla­waka, pipas mana panda­rii­kunata anchu­chii tukun­chi­chu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index