Search form

Galasiapi 3:14

14Jesu­cristo chasa wañus­ka­manda­mi, Taita Dius Abra­hamta ima sumag­lla karan­ga­pa ni­raias­kata, mana judíu kag­kuna­pas chas­kin­kuna. Chi­wanka nukan­chi, Cristo­wa suma iuia­rispa, Taita Dius paipa Ispi­ri­tuta kara­mun­ga­pa nis­ka­ta­mi chaskin­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index