Search form

Galasiapi 4:24

24Chasa willa­raias­ka­waka nukan­chita kasa­mi iacha­chi­ku: chi iskai warmi­kunaka ni­raian­mi Taita Dius­wa i runa­kuna­wa sug sug iuia­rin­ga­pa. Sug iuia­ri­diru­taka, Sinaí suti luma­pi­mi Taita Dius rima­murka. Chi iuia­ri­diruwa tiag­samug­kunaka, watas­ka­sina­mi kaug­sa­nakú. Agar suti randiska war­mi­pi­mi chasa kagta ni­raiá.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index