Search form

Hebreokunata 11:7

7Noé suti runaka, Taita Dius­lla­wa suma iuia­ris­pa­mi sug atun barku rurarka. Ima tukun­ga­pa kagta Taita Dius willa­ura, manara chasa tukugta kawas­pa­pas, Taita Dius ima nis­kata uias­pa­lla­mi chi bar­kuta rurarka; chasaka, tukui pai­wa kaug­sa­na­kus­kata kis­pi­chin­ga­pa. Taita Dius ima nis­kata uiaspa, suma iuia­ris­pa­mi kai alpapi kaug­sa­na­kus­kata kawa­chirka, pai­kuna puchuka­rii tukun­ga­pa kagta­kuna. Chasa suma iuia­rig­manda­mi paipas mana panda­rig ni­raiag­sa­murka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index