Search form

Hebreokunata 2:8

8Tukuita­mi pai­kunapa chaki ukuma kag­sina churar­kangi,

pai­kuna­manda­lla kan­ga­pa.

Taita Dius, chasa tukuita chu­ras­paka, mana sakirka­chu, ñi ima­pas runa­kuna­manda mana kan­ga­pa. Tukuimi sakirka, runa­kuna­manda­lla kan­ga­pa. Chasa kag­pi­pas, kunan­kama manara kawan­chi­chu, tukui imasa nis­ka­sina tukug­sa­mugta.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index