Search form

Hebreokunata 6:1-2

1-2Chi­manda, Cristo­manda ñug­pata iachai­kus­ka­kunata sakis­paka, mas iachai­ku­sun­chi, nukan­chi mas alli iuiaipi tukun­kama. Ña­mi kasa iachai­kur­kan­gi­chi: wañuima pusag jiru rurai­kunata sakin­ga­pa, Taita Dius­wa suma iuia­rin­ga­pa, baug­ti­sa­rin­ga­pa, Cristo­wa tukus­ka­kunata umapi maki imasa churan­ga­pa cha­iagta, wañus­ka­kuna kaugsa­rin­ga­pa kas­ka­manda i dil­tudu­pa jus­ti­siai tukun­ga­pa kas­ka­manda. Chi ñug­pata iachai­kus­ka­kunata mana ikuti ikuti chasa­lla­ta iachai­ku­na­ku­sun­chi. 3Taita Dius chasa munag­pika, mas alli iuiaipi tuku­sun­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index