Search form

Hebreokunata 6:17

17Chasa­lla­ta Taita Diuska, pai ima kara­mun­ga­pa nis­kata chas­kin­ga­pa kag­kunata sutipa kara­mun­ga­pa kas­kata kawa­chin­ga­pa­mi munarka. Nis­pa­mi nirka:

Nuka kikinmi chi nis­kata kawag chu­raspa niiki:

karamungapami kaiki.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index