Search form

Hebreokunata 8:5

5Taita Dius­manda iuia­ri­diru linsu wasita Moi­sés ruran­ga­pa ka­uraka, Taita Diuska paita kasa­mi nirka:

Iuiarii. Imasami chi lumapi kawa­chirkaiki:

chasallatami tukui iukangi ruranga.

Chasawaka, sug luarpi suma rurai­kuna tias­ka­manda kawa­chig­sina­lla­mi chi sasir­du­ti­kuna kai alpapi Taita Dius­manda iuia­ri­diru wasi uku­pi rura­nakú.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index