Search form

Marcos 5

Sug runa achka kuku waira­kuna iai­kus­kata, Jesús ambiska­manda

1Kucha ialis­paka, sug ladu chim­ba chaiag­rir­ka­kuna Je­ra­sa suti alpama. 2Jesús ña kanua­manda alpama uraiku­uraka, wañus­ka­kuna pamba­raiaska­nig­manda sug runa kuku waira­kuna iai­kuska, paita tupag­rirka. 3Chi runa, wañus­ka­kuna pamba­raias­ka­pi­mi kaug­sa­kurka. Paita ñi kadina­kuna­wapas mana pudir­ka­kuna, wataspa charin­gapa. 4Ñug­paka, achka biaji­si sin­chi kadina­kuna­wa watas­pa, alli­lla chari­dur kar­ka­kuna. Chasa kagpi­pas, lim piti pitisi watas­ka­kuna­ta­pas rura­dur karka. Chi­manda, ñi mai­kan wapu runa­pas mana pudir­ka­kuna, wataspa charin­gapa. 5Tukui tuta i puncha­kuna, luma­kuna suiu i pan­tiun­nig­manda kapa­rispa, rumi­wa pia­rispa puri­kurka.

6Chi runaka, karu­manda­ta Jesusta kawaspa, kalpa kai­lla­iag­rispa, paipa ñugpa ladu kungu­rig­rirka. 7Sin­chi rimai­wa kapa­rispa, nirka:

—Ai, kam tukui­manda mas atun Taita Diuspa wam­bra Jesús, ¿imapatak nuka kaska­ma samu­kungi? Dius­manda purdius­lla­mi mañaiki: mana nukata sungu nanagta llaki­chi­wa­kug­samui—. 8Jesús, chi kuku wairata ña­mi niska karka: “Chi runa­manda llugsii”. Chi­manda­mi chasa nirka.

9Jesuska, chi runata tapurka:

—Kam, ¿imatak suti kangi?

Chi­ura ainirka:

—Nuka, achka waran­ga­kuna­mi suti kani. Iapa achka­kuna­mi kan­chi.

10Nis­paka, Jesusta sin­chi mañai kalla­rirka:

—Mana kai­manda nukan­chita sug luarma kacha­kui.

11Chi ladira ladu­lla­pi, iapa achka kuchi­kuna mikuspa puri­na­kurka. 12Nig­pika chi runapi kag kuku waira­kunaka, Jesusta mañar­ka­kuna, kasa nispa:

—Nukan­chita kachai, chi kuchi­kunapa ukuma iaikug­rin­gapa.

13Chi­ura, Jesuska sakirka, chasa tukun­gapa. Chasaka chi kuku waira­kunaka, ña runa­manda llugsispa, kuchi­kunapa ukuma iaikug­rir­ka­kuna. Chi­wanka tukui kuchi­kuna, mai iskai waran­ga­sina, iapa saia patata kalpaspa, kucha iaku ukuma sita­rig­rir­ka­kuna. Chipi chuka­rispa, tukui puchuka­rir­ka­kuna.

14Chasa kawaspa, kuchi­kunata kawag­kunaka, miti­kuspa, pui­blu­nig­ta i ñambi­nigta suiu parlaspa purig­rir­ka­kuna. Chasa uiag­kunaka rir­ka­kuna, imasa pasa­ris­kata kawan­gapa. 15Jesus­pagma chaiag­ris­paka, chi achka kuku waira­kuna­ta llugsi­chii tukuska runata kawag­rir­ka­kuna. Paika, alli­lla katanga chura­riska tia­kurka; paipa iuiai­pas, ña alli­lla. Chasa kawas­paka, iapa mancha­rir­ka­kuna. 16Chi imasa pasa­ris­kata kawag­kunaka willar­ka­kunata, kuku waira­kunata imasa Jesús llugsi­chispa, kuchi­kuna ukuma kachagta. 17Chasa uias­paka, Jesus­pagma kai­lla­iaspa, nir­ka­kuna:

—Nukan­chipa alpa­manda llugsi­puai.

18Jesús ña kanuama iai­kuska ka­uraka, chi kuku waira llugsi­chii tukuska runa, paita mañai kalla­rirka:

—Nuka­ta­pas pusa­wai.

19Jesuska, paita ainirka:

—Manima. Kamba wasima rii. Kam­ba­kunata willag­rii, kamta imasa atun Taita Dius suma llakii­wa kawagta i alli­lla ruraspa sakigta.

20Chi runaka, Dekápolis suti pui­blu­kuna suiu rispa, tukuipi imasa Jesús paita alli­lla ruras­kata willaspa purig­rirka. Chi­ura tukui uiag­kuna, iapa mancha­rispa ujna­rir­ka­kuna.

Jairopa wam­bra kaugsa­riska­manda i sug warmi Jesuspa katangata llamkas­pa­lla ambi­riska­manda

21Jesús ña ikuti kucha ialispa, sug ladu chimba chaiag­ri­uraka, iapa achka runa­kuna pai­pagma tanda­rig­rir­ka­kuna. Jesús, chi iaku pata­lla­pi karka. 22Chi­ura sug tanda­ri­diru wasi­manda taita, Jairo suti­mi pai­pagma chaiag­rirka. Chi taitaka, Jesusta kawaspa, paipa chaki ladu kungu­rispa, 23sumag­lla mañai kalla­rirka, kasa nispa:

—Nuka­pa warmi wam­bra, ña­mi wañu­pua­ku. Kamba maki chura­puag­rii. Chasaka, ambi­ri­puanga­pa­mi ka.

24Chi­ura Jesús, chi taita­wa rii kalla­rirka.

Nig­pika iapa achka runa­kuna, Jesusta tanga­na­kui­wanta kati kati ri­na­kurka. 25Kati­chi­na­kug­pura sug warmimi sug­lla­pi ri­kurka. Chi warmi, chunga iskai wata iawar sitai­wa ungug karka. 26Tukui ima iukas­kata tuku­chigpi­pas, ñi mai­kan ambig­kuna­pas mani­ma alia­chir­ka­kuna. Chasapaka, chi ambig­kuna­wa mas ungu­rispa ri­kurka. 27Chi war­mika, Jesus­manda uiaspa, chi achka runa­kunapa chaugpipi Jesusta kati kati kai­lla­iaspa kati­chi­kurka. 28“Jesuspa katangata llam­kai­lla­wa­mi ambi­rig­samusa”; chasa iuiaspa kati­raiarka. Ña alli ka­ura, paipa katangata llamkarka. 29Llam­kag­lla­pi, chi ungui ambi­rirka. Chi warmi, kikinpa kuir­pupi ungui ambi­riska iuia­chi­rig­samurka.

30Chasa ambi­rig­lla­pi Jesuska, pai­pa iachai­lla­wa mai­kan ambi­ris­ka­ta iuia­chi­rispa, kati­raiag­kunata tigraspa, tapurka:

—¿Pitak nuka­pa katangata llamka­warka?

31Pai­wa iachai­kug­kunaka nir­ka­kuna:

—¿Mana­chu tukui­kuna, tanga­na­kui­wanta kamta kati­raia­nakú? Nig­pika, ¿imapatak tapu­kungi: “¿Pitak llamka­warka?”?

32Jesuska, muiugta kawai aparka, pi llamkagta iachan­gapa.

33Chi­ura chi ambi­rig warmika, manchai­wa chugchuspa, ña ambi­riska kagta iuia­rispa, kai­lla­iaspa, Jesusta kungu­rispa, sutipa tukui ima pasa­ris­kata willarka. 34Chi­ura, Jesuska nirka:

—Kam warmisita, nuka­manda suma iuia­ris­ka­manda­mi ambi­rig­samur­kangi. Rii, mana man­chas­pa­lla. Kamba ungui, tukui ambi­ris­ka­mi kangi.

35Jesús chara rima­kug­lla­pi, chi taitapa wasi­manda chaiag­rir­ka­kuna, kasa nispa:

—Kamba wam­bra ña­mi wa­ñur­ka. ¿Imapatak chara kai iacha­chig taitata ima­pas maña­kun­kangi?

36Jesuska, pai­kunata chasa uiaspa, chi taitata nirka:

—Mana llaki­kui. Nuka­manda suma iuia­wai.

37Chasa nis­paka, tukui­kuna­ta­mi sakirka. Pedro, Santiago i waugkindi Juan­lla­ta­mi pusaspa rirka. 38Chi wasima chaiag­ri­uraka, iapa killa­chi­na­kugta uia­ri­na­kurka. Sin­chi llakii­wa kapa­rispa waka­na­kurka. 39Jesuska, ukuma iai­kuspa, nir­ka­kunata:

—¿Imapatak wakaspa killa­chi­na­kun­gi­chi? Chi wam­bra mana wañuska kanchu. Puñui­lla­mi puñu­ku.

40Uiag­kuna, paita asir­ka­kuna. Jesuska, tukui­kunata nirka:

—Kanchama llugsii­chi—. Nis­paka, wam­brapa taita i mama i pai­wa sug­kuna kas­ka­kuna­lla­ta pusas­pa, wam­bra kaska­ma iaikug­rirka. 41Chi wam­brata maki­manda apis­pa, nirka— Talita kum—. Chi ni­raianmi: “Wam­brita, niikimi: ata­rii”.

42Chasa nig­lla­pika, chi wam­bra ata­rirka. Ata­ris­paka, purii kalla­rirka. Ña chunga iskai wata­mi iukarka. Chasa kawas­paka, chipi kag­kuna iapa mancha­rispa ujna­rir­ka­kuna. 43Jesuska nir­ka­kunata:

—Chi wam­brata mikui karai­chi—. Kasa­pas­mi nir­ka­kunata— Chasa kawas­kata, ¡ujala­lla­pas sug­kunata willa­na­kun­gi­chi!

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index