Search form

Mateo 11

Juan Bautista, Jesusta tapun­gapa kachas­ka­kuna­manda

1Jesuska, chunga iskai pai­ta kati­raiag­kunata tukui iacha­chispaka, rirka, chi suiu pui­blu­kunapi iacha­chispa i willaspa purin­gapa. 2Juan Bautista, karsilpi wichka­raiaspa, Jesu­cristo ima rura­kuska­manda iachaspa, paita kati­raiag­kunata Jesus­pagma kacharka. 3Chi runa­kunaka, Jesusta tapug­rir­ka­kuna:

—¿Kamchu kangi chi samun­ga­pa kaska? Mana kagpika, ¿sugta­chu suia­sun­chi?

4Chi­ura, Jesuska ainir­ka­kunata:

—Juanta willag­rii­chi kam­kuna kuna­ura imasa uiaska i kawas­kata. 5Mana ñawi kawag­kuna kawa­na­kumi. Mana purig pudig­kuna­pas alli­lla­mi puri­nakú. Aicha ismui ungui iukas­ka­kuna­pas­mi ambi­rig­samuska kan­kuna. Mana uiag­kuna­pas­mi alli­lla uia­nakú. Wañus­ka­kuna­pas­mi kaug­sa­ri­nakú. Mana ñi ima iukag­kuna­pas­mi Alli Willai­ta chaski­nakú. 6Mai­kan nuka­manda suma iuiaita mana sakig­pika, Taita Diuspa iapa kuias­kami kan­kuna.

7Juan kachas­ka­kuna ikuti pai­pagma­lla­ta­ta kuti­na­ku­ura, Jesuska chipi kag­kunata Juan­manda nirka:

—Kam­kuna, chusa sitaska alpa­pi Juan kaska­ma chaiag­rispaka, ¿imatak kawag­rirkan­gi­chi? ¿Sug wiru waira­wa paki­chinga­sina kuiu­chi­kus­ka­ta­sina­chu kawag­rirkan­gi­chi? 8Mana kagpika, ¿imatak kawag­rirkan­gi­chi? ¿Sug runa iapa suma musu katanga chura­ris­ka­tachu tarig­rirkan­gi­chi? Manima. Chasa suma chura­rig­kuna, mandag­kunapa wasi­kuna­lla­pi­mi kaug­san­kuna. 9Chasa kagpika, ¿imatak kawag­rirkan­gi­chi? ¿Santu Ispi­ri­tu­wa rimag­tachu tarig­rirkan­gi­chi? Ari, niiki­chitami: Santu Ispi­ri­tu­wa ñug­pa­manda rimag­kuna­manda­pas, Juan mas atunmi ka. 10Pai­mandami kasa ni­raiá:

Kawai. Nuka ima nis­kata willagta kamba ñug­pa­mi kacha­kuni,

kam­manda ñambi­kunata alli­chipun­gapa.

11Kasami nuka nii­ki­chita: kai alpa­pi tukui tiag­samus­ka­kuna­manda, Juan­lla­mi mas atun ka. Chasa kagpi­pas, Dius suma manda­kus­kapi mai­kan mas uchu­lla­pas, Juan­manda mas atunmi ni­raiá.

12—Juan Bautista kawa­riska­ura­manda­ta kunan­kama, Diuspa suma mandai­manda willag­kuna tukui llakiimi iukan­kuna. Chi llaki­chig­kuna muna­na­kumi, chi suma mandai­manda willaita puchu­kan­gapa. 13Juan kawa­rin­kama, tukui Santu Ispi­ri­tu­wa rimag­kuna i Moisés ima ruran­gapa iacha­chis­ka­pi­pas­mi willa­na­kurka, chi suma mandai samun­gapa kagta. 14Kam­kuna suma iuiaipi chaskin­gapa munagpi­kuna, pai Juanka ni­raianmi Elías suti Santu Ispi­ri­tu­wa rimag samun­gapa niska pai kagta. 15Rinri iukag­kuna, nuka nis­kata uia­waspa, suma iuia­rin­gi­chi.

16—Kai puncha­kuna kaug­sa­na­kuska runa­kunata, ¿imasa kag­tatak nisa? Sug wam­bra­kuna kalli­pi tia­rispa puglla­na­kug­sina­mi kan­kuna. 17Chipika, pai­pura kapa­ri­nakú: “Nukan­chi flaugta uia­chigpi­pas, mana bailangi­chi­chu. Lla­kispa kantagpi­pas, mana wakangi­chi­chu”. 18Chasa­lla­ta, Juan Bautista­manda i nuka­mandami riman­kuna. Juan mana tanda mikug­manda, mana binu upiag­mandami nin­kuna: “Kai runa, kuku waira iaikuskami ka”. 19Kai Runa Tukuska, tukui mikuspa i upiaspa kag­manda, nin­kunami: “Iapa miku­dur i iapa upia­durmi ka. Mana judíu kas­ka­kuna­manda kulki chaskig­kuna­wa i mana alli rurag­kuna­wa sug­lla­pi­mi puri­ku”. Chasa kawaspa nigpi­kuna­pas, Taita Diusmi kawa­chí, pai kikin ruras­ka­wa iapa iachag kagta.

Jesús ima willa­kus­kata mana uiag­kuna­manda

20Chasa nispaka Jesús, pai achka suma mana ima­ura­pas kawas­ka­sina ruraska pui­blu­kuna­manda runa­kuna­ta­mi piñai kalla­rirka. Tukui chasa­kunata kawaspa­pas, alli­lla rurai­kunama mana tigraska­mandami piñarka. 21Kasa­mi nir­ka­kunata:

—¡Ai, kam­kuna Korazín suti pui­blupi kaug­sag­kuna! ¡Ai, kam­kuna Betsaida pui­blupi kaug­sag­kuna! Tiro i Sidón suti pui­blu­kuna­manda runa­kuna, imasa kam­kunapa pui­blu­kunapi chi­tuku mana ima­ura­pas kawas­ka­sina ruras­kata kawas­paka, chi­ura­lla­mi pai­kunaka, llakii­wa iana katan­ga­kuna chura­rispa, uchpa­wa umapi arma­rispa, alli rurai­kunama tigraska kantra­kuna. 22Kasa­mi nii­ki­chita: Taita Dius justi­siai ruran­gapa puncha chaia­uraka, Tiro i Sidón pui­blu­kuna­manda runa­kunata llaki­chiska­manda masmi kam­kuna llakii iukan­gapa kan­gi­chi.

23—Kam­kuna, Kafarnaum pui­blu­manda­kunaka, ¿imapatak iuia­na­kun­gi­chi: “Sug luar­pi­mi atun­ia­chii tukun­gapa kani”? Manima. Dil­tudupa nina­ma­mi sitai tukun­gapa kan­gi­chi. Sodoma suti pui­blupi kaug­sa­na­kus­kaka, imasa kam­kunapa pui­blupi chi­tuku mana ima­ura­pas kawas­ka­sina ruras­kata kawas­paka, pai­kuna alli rurai­kunama tigraspa­mi kunan­kama kan­gapa kar­ka­kuna. 24Kasa­mi nii­ki­chita: Taita Dius justi­siai ruran­gapa puncha chaia­uraka, Sodoma alpa­manda runa­kunata llaki­chiska­manda masmi kam­kuna llakii iukan­gapa kan­gi­chi.

Nukawa samui­chi sama­rin­gapa, Jesús niska­manda

25Chi­ura Jesús, kasa­mi Taita Diusta nirka:

—Taitiku, suma luar i kai alpa luarta iaia mandagmi kangi. Kamta iapa suma atun kag­ta­mi niiki. Kam­bagma iaikug­rin­gapa, iacha i iapa iuiai­iug runa­kuna­manda pakas­ka­sina­mi ka­pungi. Ikuti mana iacha i mana iapa iuiai­iug­kuna­ta­mi kawa­chirkangi. 26Ari, Taitiku, chasa­mi kam munarkangi.

27Kasapasmi Jesús nirka:

—Nuka­pa Taita, tukuimi nuka­ta kara­waska ka. Paipa wam­bra nuka kagta, ñi mai­kan runa­pas mana iachan­kunachu. Nuka­pa Taita­lla­mi rigsi­wá. Chasa­lla­ta, nuka­pa Taitata mana pipas rigsin­kunachu. Nuka­lla­mi rigsi­ni, paipa wam­bra kaspa. Mai­kan nuka munas­ka­kuna­lla­mi nuka­pa Taitata rigsin­gapa kan­kuna.

28—Tukui­kuna saikui­wa i llakii­wa kag­kuna, nuka­wa samui­chi. Nukami tukuipi sama­chi­sa­ki­chita. 29Wagra­kunapa iugu churas­ka­sina nuka ima iacha­chis­kata chaskii­chi. Nukata iachai­ku­wai­chi, nuka imasa uchulla­kuna­sina sumag­lla iuiag, mana subirbi ima­pipas kas­kata. 30Nuka ima iacha­chiska, mana llasa iugu churas­ka­sina­mi ka. Chi­wanka, nukata iachai­ku­waspaka, kam kikin­kunapa almapi alli iuia­chi­riimi tarispa iukan­kan­gi­chi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index