Search form

Mateo 13

Tarpu­dur runa­manda parlu

1Chi puncha­lla­ta­ta Jesús, wasi­manda llugsispa, kucha pata ladu tia­rig­rirka. 2Chi­ura iapa achka runa­kuna, pai­pagma chaiag­rir­ka­kuna. Chasa kawaspaka Jesus­ka, kanua ukuma iaikuspa, tia­rirka. Tukui chipi kag­kuna, iaku pata ladu saia­rir­ka­kuna. 3Chi­ura Jesuska, iuiai apinga­sina achka suma parlu­kuna­wa iacha­chispa, kasa­mi nirka:

—Sug runasi llugsirka, similla­kunata sitaspa tarpun­gapa. 4Tarpu­ku­ura, sug similla­kunaka ñambipisi urmar­ka­kuna. Chi similla­kunataka, pisku­kunasi mikug­samur­ka­kuna.

5—Sug similla­kunaka, rumilla tias­kapisi urmar­ka­kuna, mailla alpa tias­kapi. Mana achka alpa tiag­manda, mana unailla wiña­rir­ka­kuna. 6Nigpika, indi piaspa, rupa­chirka. Mana achka angu­iug kas­paka, utkalla chaki­rir­ka­kuna.

7—Sug similla­kunaka, ispina sacha­kuna tias­kapisi urmar­ka­kuna. Nigpika, ispina sacha wiñarka, similla­kunata kilpagta.

8—Ikuti sug similla­kunakar, suma alpapisi urmar­ka­kuna. Chasaka, alli­lla palla­rir­ka­kuna. Sug similla­manda­lla, patsa patsasi palla­rirka. Sug­manda­lla, sugta chunga sugta chunga; ikuti sug­manda­lla, kimsa chunga kimsa chungasi palla­rirka.

9—Rinri iukag­kuna, nuka nis­kata uia­waspa, suma iuia­rin­gi­chi.

Imapa Jesús, iuiai apinga­sina parlu­kuna­wa rimaska­manda

10Chasa uiaspaka kati­raiag­kuna, Jesus­pagma kailla­iaspa, tapur­ka­kuna:

—¿Imapatak chasa parlu­kuna­lla­wa runa­kunata rimangi?

11Chi­ura Jesuska, kasa ainirka:

—Kam­kunata niskami ka, Taita Dius imasa suma manda­kus­ka­sina kas­kata ñi ima­ura­pas mana iachas­kata iachan­gapa. Ikuti pai­kunataka mana chasa lisinsiaska kanchu. 12Mai­kan achka iukagta mas­mi karan­gapa ka, puchugta. Mai­kan mailla iukas­kataka tukuimi kichun­gapa ka. 13Chi­mandami iuiai apinga­sina parlu­kuna­lla­wa pai­kunata rimani. Pai­kuna, kawa­na­kuspa­pas, mana kawag­sina­mi kan­kuna. Uia­na­kuspa­pas, mana uiag­sina kaspa, mana iuiai apin­kunata. 14Pai­kuna chasa kag­mandami Isaías imasa ñug­pata willas­ka­sina tukug­samú. Kasa­mi ni­raiá:

Rinri­wa uiaspa­pas, mana uiag­sina­mi tukunkan­gi­chi.

Ñawi­wa kawaspa­pas, mana kawag­sina­mi tukunkan­gi­chi.

15Kai runa­kunapa iuiai, iana tutapi kag­sina­mi tukug­samur­ka­kuna.

Rinri tapa­ris­ka­sina­mi tukug­samur­ka­kuna.

Ñawi wichkas­ka­sina­mi tukug­samur­ka­kuna.

Chasaka pai­kuna, mana ñawi­wa kawag­sina, mana rinri­wa uiag­sina, mana iuiai iukag­sina­mi tukun­gapa kan­kuna.

Mana munan­kuna, nuka­wa tigramun­gapa.

Tigramugpika, nukami ambintrani­kunata.

16—Ikuti kam­kunaka, ñawi­wa sumag­lla kawa­na­kuspa, rinri­wa alli­lla uiaspa kag­mandami Taita Diuspa iapa kuiaska kan­gi­chi. 17Kasa­mi nuka nii­ki­chita: ñug­pa­manda Santu Ispi­ri­tu­wa rimag­kuna i alli runa­kuna, achka­kuna­mi, kuna­ura kam­kuna kawa­na­kus­kata kawan­gapa muna­na­kuspa­pas, mana kawar­ka­kuna. Chasa­lla­ta, kuna­ura kam­kuna uia­na­kus­kata uian­gapa muna­na­kuspa­pas, manima uiar­ka­kuna.

Tarpu­dur runa­manda parlu ima ni­raiagta, Jesús willaska­manda

18—Kasa uiai­chi, tarpug runa­manda parlu imasa ni­raiagta. 19Dius imasa suma manda­kus­ka­sina rimaita mai­kan uiaspa­pas, mana iuiai alli­lla apis­kataka, chi uias­kata iaia kukuka tukuimi kichug­samú. Chasa­mi ñambipi similla urmag­kuna ni­raiá.

20—Similla rumilla tias­kapi urmag­ka, sug runa Diuspa Rimaita uiag­sina­mi ni­raiá. Chi uianga­lla­waka, alli iuia­chii­wa­mi chaskin­kuna. 21Nispaka, imasa­mi chi mana achka angu­iug similla­kuna tukú: chasa­lla­ta sug ratu­lla­mi Taita Diuswa iuia­rispa kan­kuna. Ima Diuspa Rimai­manda unz̈agpi­kunaka, llakiimi apig­samú. Chi­ura­manda, mana mas Taita Diuswa iuia­rin­gapa munan­kunachu.

22—Similla ispina sacha­kuna tias­kapi urmagka, sug runa Diuspa Rimai­ta uiag­sina­mi ni­raiá. Uias­pa­pas, kai alpapi tias­ka­kuna­lla­wa sumag­lla kaug­san­ga­pa­mi iuia­rin­kuna, mas achka iukag tukun­gapa. Chasaka, Diuspa Rimaita tukuimi kunga­rin­kuna. Ñi ima mana pallan­gapa tia­ringa­sina­mi tukun­kuna.

23—Similla suma alpapi urmag­kar, sug runa, Diuspa Rimai­ta sumag­lla uiaspa, iuiai apig­sina­mi ni­raiá. Chi runa­kuna­pi­mi ni­raiá, suma alpapi similla urmas­ka­manda, achka suma pallai tukun­gapa. Imasa­mi sug similla­manda­lla patsa patsa u sugta chunga sugta chunga u kimsa chunga kimsa chunga pallarí: chasa­lla­ta­mi pai­kuna, Taita Dius­manda alli­lla ruras­ka­kuna­wa achka palla­rig­sina tukun­kuna.

Mana alli ugsa, trigu chagrapi susu­chig­samuska­manda parlu

24Kai iuiai apinga­sina suma par­lu­ta­pas, Jesús iacha­chir­ka­kunata:

—Suma luar­manda mandai, kasa­mi ni­raiá. Sug runa, paipa cha­gra­pi alli simillasi tarpurka. 25Nigpika, tukui­kuna puñu­na­kun­kama, pai­wa mana munag runa cha­gra­pi iaikurka. Chi runaka, mana alli ugsa, trigu chaugpipi susu­chispasi rirka.

26—Trigu ña wiñaspa, granu kawa­rig­samu­uraka, mana alli ugsa­pas chapu wiñaska kawa­rig­samurka. 27Chasa kawaspaka piun­kuna, chagra­iug­pagma rispa, tapug­rir­ka­kuna: “Taita waugki, ¿mana­chu kam, alli similla tar­pur­kangi? ¿Mai­manda­sik mana alli ugsa llugsi­rirka?”.

28—Chi­ura, paika ainirka: “Mana nukata muna­wag, chi runa­mi chasa rura­waska kan­gapa ka”.

—Chasa uiaspaka, piun­kuna nir­ka­kuna: “Kam munagpika, nukan­chi chi ugsata surkug­ri­sun­chimi”.

29—Chi­ura, paika ainirka: “Manima. Ugsata surkugpika, tri­gu­ta­pas­mi surkunkan­gi­chi. 30Ianga kawai­chi, iskandi wiña­chu­kuna killuian­kama, pallai puncha chaian­kama. Chi punchaka, pallag­kuna­ta­mi nisa: ‘Ñug­pa, mana alli ugsa­ta tanda­chii­chi. Wangu ruran­gi­chi, ninapi rupa­chin­gapa. Triguta tanda­chispaka, nuka­pa trujapi chura­puan­gi­chi’.”

Mustasa similla­manda parlu

31Kai iuiai apinga­sina suma par­lu­ta­pas, Jesús nir­ka­kunata:

—Suma luar­manda mandai, kasa­mi ni­raiá. Sug runa, paipa cha­grapi mustasa similla tarpug­sina­mi ni­raiá. 32Chi simillaka, tukui­kuna­manda­pas mas uchu­lla­mi ka. Ña wiñai puchuka­uraka, tukui mikui chagrapi tias­ka­kuna­manda­pas mas atunmi tukú. Sug puntu uchulla sacha­sina­mi tukú. Chasa­pika pisku­kuna­pas, malki­kunapi sumag­lla­mi wasi­chig­samun­kuna.

Liba­dura­manda parlu

33Kai iuiai apinga­sina suma par­lu­ta­pas, Jesús nir­ka­kunata:

—Suma luar­manda mandai, kasa­mi ni­raiá. Imasa­mi sug warmi, kimsa tasa arinata liba­dura­wa chapu­uraka, suma timbuspa, miraspa achkaiag­samú: chasa­mi ni­raiá.

34Chasami Jesús, iuiai apinga­sina suma parlu­kuna­wa runa­kuna­ta rima­dur karka. Suma parlu­kuna­lla­wa­mi tukui iacha­chi­dur karka. 35Imasa­mi Santu Ispi­ri­tu­wa ñug­pata willaska karka: chasa­mi tukug­samurka. Kasa­mi niska karka:

Iuiai apinga­sina suma parlu­kuna­wa­mi rimasa.

Kai alpa tiag­samu­ura­manda­ta, mana pipas iachas­ka­ta­mi willasa.

Mana alli ugsa, chagrapi susu­chig­samuska­manda parlu ima ni­raiagta, Jesús willaska­manda

36Chi­ura­manda Jesús, chi runa­kunata: “Kaia­kama” nispaka, wasi­ma rirka. Chi­ura paita kati­raiag­kunaka, kailla­iaspa, nir­ka­kuna:

—Nukan­chita willai: mana alli ugsa chagrapi susu­chig­samuska­manda parlu, ¿imatak ni­raiá?

37Chi­ura Jesuska, kasa­mi ainirka:

—Alli similla tarpug runa, kai Runa Tukuska nuka kag­ta­mi ni­raiá. 38Chagraka, kai alpa­mi ni­raiá. Alli simillaka, suma luar­manda mandai­wa kag runa­kuna­mi ni­raiá. Mana alli ugsaka, runa­kunalla­ta­ta iaia kuku­wa iuiag­kuna­mi ni­raiá. 39Chagra­iugta mana munaspa mana alli ugsa susu­chig runaka, kikin iaia kukumi ni­raiá. Pallai punchaka, kai luarpi alpa puchu­ka­rin­gapa punchami ni­raiá. Pallag­kunaka, anjil­kuna­mi ni­raiá.

40—Imasami mana alli ugsata tanda­chispa, ninapi rupa­chin­gapa chaiá: chasa­lla­ta­ta­mi kai luarpi alpa puchuka­rii puncha tukun­gapa ka. 41Kai Runa Tukuskami paipa anjil­kunata kacha­mun­gapa ka. Pai­kuna­mi, tukui mana alli­lla ruras­ka­kunata i ima jiru panda­rii­kuna­pipas urma­chig­kunata nuka suma manda­kuska­manda llugsi­chin­gapa kan­kuna. 42Nispaka, iapa atun nina rupa­kuska­ma­mi sitan­gapa kan­kuna. Chipi, iapa llakispa, wakaspa, kiru mukuspa­mi kan­gapa kan­kuna. 43Alli­lla ruraska kag­kunaka, suma­ia­chiska kaspa­mi, pai­kunapa Taita Dius suma manda­kus­kapi indi­sina puncha­iag­rin­gapa kan­kuna. Rinri iukag­kuna, nuka nis­kata uia­waspa, suma iuia­rin­gi­chi.

Achka kuri kulki alpa ukuma pambaska tiaska­manda parlu

44Kasapasmi Jesús nir­ka­kunata:

—Suma luar­manda mandai, achka kuri kulki alpa ukuma pam­baska tias­ka­sina­mi ni­raiá. Chi kuri kulkita, sug runa tarispaka, chi­lla­pita pakaspasi sakirka. Nispaka, iapa kun­tin­ta­rispa rirka. Tukui ima iukas­kata katuspa, chi alpa­tasi randirka.

Iapa bali pirla­manda parlu

45—Suma luar­manda mandai, sug iapa bali pirla­sina­mi ni­raiá. Sug suma pirla­kuna randispa purig runa, 46chi pirla iapa bali kag­manda kawaspaka, tukui pai ima iukas­ka­ta­pas katuspasi chi pirlata randig­rirka.

Ata­raia­manda parlu

47—Ikuti suma luar­manda man­dai, ata­raia atun kucha iaku ukupi sitag­sina­mi ni­raiá. Chi ata­ra­ia­wa imasa tiaska chalwa­kuna­mi api­rin­kuna. 48Ña chalwa jundagta apis­ka­kunata patama llugsi­chispa, tia­rispaka, alli chalwa­kunata agllaspa, saparu­kuna­pi­mi waka­chin­kuna. Ikuti mana alli­kuna­taka sitan­kunami.

49—Chasa­llatami kai luarpi alpa puchuka­rin­gapa puncha, anjil­kuna samuspa, mana alli runa­kunata alli runa­kunapa ladu­manda anchu­chig­samun­gapa kan­kuna. 50Nispaka, iapa atun nina rupa­kus­ka­pi­mi sitan­gapa kan­kuna. Chipi, iapa llakispa, wakaspa, kiru mukuspa­mi kan­gapa kan­kuna.

Iapa bali musu i maugka­kuna­manda parlu

51Chasa nispaka, Jesús tapur­ka­kunata:

—Nuka kam­kunata tukui ima rimaska, ¿ñachu iuia­rin­gi­chi ima ni­raiagta?

—Ari— ainir­ka­kuna.

52Chi­ura, Jesuska nir­ka­kunata:

—Mai­kan ñug­pata Moisés ima nis­kata iacha­chig taita, chasa­lla­ta suma luar­manda mandai­wa ni­raiagta iachai­kug­kunaka, kasa­mi ni­raiá. Imasa­mi sug runa, waka­chiska tias­kata iapa bali musu i maugka­kuna­ta­pas surkú, sug­kunata aidan­gapa: chasa­lla­ta­mi kuna­ura­manda i ñug­pa­manda Alli Willaita iacha­chin­gapa ka.

Nazaret pui­blupi, Jesús kaska­manda

53Jesús chi parlu­kunata iacha­chii puchukaska­mandaka, llugsispa, kikinpa pui­bluma rirka. 54Pai­pagma chaiag­rispaka, tanda­ri­diru wasima iaikuspa, iacha­chii kalla­rirka. Paita uiaspa, iapa ujna­rispa, kasa kikin­pura tapu­ri­na­kurka:

—Kai runa, ¿ima­wa­sik chi­tuku suma iachai­wa tukurka? ¿Ima­wa­sik chi­tuku mana ima­ura­pas kawas­ka­sina rurai pudí? 55¿Manachu ka kar­pin­tirupa wam­bra? ¿Manachu paipa mama, María suti ka? ¿Mana­chu Santiago, José, Simón i Judaspa waugkindi ka? 56¿Mana­chu tukui paipa panindi­kuna­pas, nukan­chi­wa kan­kuna? ¿Maipi­sik chi­tuku iachai­kug­rirka?—. 57Chasa nispaka, Jesusta mana munar­ka­kuna, pai ima iacha­chi­kus­kata uian­gapa.

Mana uiag­manda­kuna, Jesuska kasa­mi nir­ka­kunata:

—Santu Ispi­ri­tu­wa rimagtaka sug­nigta puris­kapi sumag­lla kuias­pa­mi uian­kuna. Ikuti kikinpa alpa­pi, kikinpa wasipi, ñi pi mana munan­kunachu uian­gapa.

58Chi runa­kuna mana paita suma uiag­manda, Jesús chi pui­blupi mana achka milagru­kuna rurarka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index