Search form

Mateo 13:52

52Chi­ura, Jesuska nir­ka­kunata:

—Mai­kan ñug­pata Moisés ima nis­kata iacha­chig taita, chasa­lla­ta suma luar­manda mandai­wa ni­raiagta iachai­kug­kunaka, kasa­mi ni­raiá. Imasa­mi sug runa, waka­chiska tias­kata iapa bali musu i maugka­kuna­ta­pas surkú, sug­kunata aidan­gapa: chasa­lla­ta­mi kuna­ura­manda i ñug­pa­manda Alli Willaita iacha­chin­gapa ka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index