Search form

Mateo 15

Runakunapa sungu­manda jiru iuiai­kuna llugsiskami Diuspa ñawipi mapa niraiá

1Chi­ura­manda sug fari­seo­kuna i Moisés ima nis­kata iacha­chig taita­kuna, Jeru­salen­manda chaiag­rir­ka­kuna. Nispaka, Jesus­pagma kailla­iaspa, kasa tapur­ka­kuna:

2—Kamta kati­raiag­kuna, ¿ima­patak ñug­pa­manda­kuna imasa iacha­chis­ka­sina mana ruraspa kaug­sa­nakú? Mana maki mailla­rispa­lla­mi miku­nakú.

3Jesuska nir­ka­kunata:

—Kam­kunaka, ¿imapatak Taita Dius ima nis­kata mana ruran­gi­chi? Ñug­pa­manda­kuna iacha­chiska­lla­ta ruraspa­mi kaug­sa­na­kun­gi­chi. 4Taita Diuska, kasa­mi nirka: “Kam­ba taitata mamandita sumag­lla kuiangi”. Kasa­pas­mi nirka: “Mai­kan­pas taitata i mamata kamig­pika, chitaka chaianmi wañu­chin­gapa”. 5Ikuti kam­kunaka, kasa­mi iacha­chin­gi­chi, mai­kanpa taitata u mamata nin­gapa: “Nuka mana pudii­ki­chitachu aidan­gapa. Tukui nuka ima iukaska, Taita Dius­ta karaskami ni­raiá”. 6Kam­kuna chasa nispa­mi iacha­chi­na­kun­gi­chi, taitata i mamata mana kuiaspa uian­gapa. Chasa iacha­chispa, Diuspa Rimaitaka wabu­tingi­chimi. Kam­kuna­pura ñug­pa­manda iacha­chiska­lla­ta­mi ruraspa kaug­san­gapa munan­gi­chi.

7—¡Miski simi, sungu awalla rimag­kuna! Kam­kuna­mandami ñug­pata rimag Isaías suti, Santu Ispi­ri­tu­wa kasa sutipa nirka:

8Kai alpapi kaug­sag­kuna,

sungu awalla rimaspa­mi kuia­wan­kuna.

Ikuti pai­kuna sungupi iuiai­waka nuka­manda sug­pi­mi iuia­nakú.

9Iangami nukata kungu­ri­wag­sina ruran­kuna.

Nuka nis­kata iacha­chinga­taka, runa­pura imasa ruran­gapa niska­lla­ta­mi iacha­chin­kuna.

10Chasa nispa, tukui chipi kag­kunataka pai kaska­ma kaiaspa, Jesús nir­ka­kunata:

—Suma iuia­rispa uia­wai­chi. 11Ru­na­kuna ima mikus­kaka, Diuspa ñawipi ñi ima mana mapa­sina ni­raianchu. Ru­na­kunapa sungu­manda jiru iuiai­kuna llugsiskami mapa ni­raiá.

12Chi­ura­manda Jesusta kati­raiag­kuna, kailla­iaspa, paita tapur­ka­kuna:

—¿Ñachu iachangi, fari­seo­kuna, kam chasa rimaska­manda sungu nanagta uiagta­kuna?

13Chi­ura, Jesuska ainirka:

—Mai­kan sachapas, nuka­pa Tai­ta suma luarpi kag mana tarpuska kagpika, angundi pilaimi tukun­gapa ka. 14Chi fari­seo­kunata ianga kawai­chi. Mana ñawi kawag, sug mana ñawi kawagta pusagmi ni­raian­kuna. Chasaka, iskandi­kuna­mi pusuma urmag­rin­gapa kan­kuna.

15Chi­uraka, Pedro nirka:

—Kam ima iacha­chi­kus­kata nukan­chita alli­lla willai.

16Chi­ura, Jesuska ainir­ka­kunata:

—Kam­kuna­pas, nuka­wa kaspa, ¿manarachu iachai­kun­gi­chi ima ni­raiagta? 17¿Manachu iachan­gi­chi, ima mikuskapas, wig­sama iaikuspa, wig­samandaka kanchama llugsigta? 18Sungu­manda jiru iuiai­kuna llug­siskami Diuspa ñawipi mapa ni­raiá. 19Sungu­mandami jiru iuiai­kuna llugsí, kasa panda­rin­gapa: wañu­chin­gapa, sugpa warmi­wa u sapa­lla warmi­wa siri­rin­gapa, sisan­gapa, sug­kuna­manda llullaspa riman­gapa, Taita Dius­ta­pas kamin­gapa. 20Chasa panda­rii­kuna­mi Diuspa ñawipi mapa ni­raiá. Mana maki mailla­rispa­lla mikug­kuna­taka, Diuspa ñawipi ñi ima mana mapa­sina ni­raianchu.

Mana judíu kag warmipa wam­brata, Jesús ambiska­manda

21Chi­manda llugsispa, Jesuska Ti­ro i Sidón suti pui­blu­kuna suiu rirka. 22Chi­uraka sug warmi, chi Kanaán suti alpa­manda pai­pagma kailla­iaspa, kasa nispa kapa­rirka:

—Davidpa wam­bra Iaia Jesús, nuka­manda llaki­ri­puai. Nuka­pa warmi wam­brata kuku waira iai­kus­pa­mi iapa nana­chi­pua­ku.

23Jesuska, mana imapas ai­nirka. Nigpika kati­raiag­kuna, pai­pag­ma kailla­iaspa, nir­ka­kuna:

—Chi warmita, ¿imapatak mana pai­pagma kachangi? Iapa­mi kapa­rispa kapa­rispa kati­chi­mu­ku.

24Jesús ainir­ka­kunata:

—Israel­manda runa­kuna chin­gaska ubija­kuna­sina kaska­manda­lla­mi nuka kacha­muska kani.

25Chi­ura chi warmika, Jesusta kungu­rispa, nirka:

—Taita turi, nuka maña­kus­kata aida­wai.

26Chi­ura, Jesuska ainirka:

—Mana chaianchu, wam­bra­kunapa tandata kichuspa, alku­kunata sitapun­gapa.

27Chi­ura, chi warmika nirka:

—Ari, taita turi. Alku­kunapa dui­ñu­kuna miku­nakus­kapi, misa uku­ma piti urmas­ka­kunata, pai­kuna­pas mikun­kunami.

28Chasa uiaspa, Jesuska paita nirka:

—Iapa sumami nuka­manda iuiarkangi. Kam imasa iuia­kus­ka­sina, alli­lla tukuchu.

Chi­urallami chi warmipa wam­bra ambi­rig­samurka.

Achka ungug­kunata, Jesús ambiska­manda

29Chi­manda llugsispaka Jesús, Gali­lea kucha patama rirka. Chi­mandaka, awa lumama sikaspa, tia­rig­rirka. 30Iapa achka runa­kuna, ungug­kunata apaspa, pai kaska­ma chaiag­rir­ka­kuna. Mana purii pudig­kunata, maki u chaki illa kas­ka­kunata, mana ñawi kawan­gapa pudis­ka­kunata i mana rimai iukas­ka­kunata Jesuspa chaki ladu churag­rir­ka­kuna. Chi­ura Jesuska, tukui­kuna­ta­mi ambirka. 31Cha­saka, mana rimai iukas­ka­kuna rimag­samur­ka­kuna. Maki i chaki illa kas­ka­kuna­pas, alli­lla­mi tukug­samur­ka­kuna. Mana purii pudig­kuna­pas purig­samur­ka­kuna. Mana ñawi kawan­gapa pudig­kuna­pas kawag­samur­ka­kuna. Chasa kawaspaka, chipi kag­kuna ujna­rispa nir­ka­kuna:

—Israel­manda runa­kunapa Taita Dius, iapa suma atunmi ka.

Iskai biajima, Jesús tanda­kunata achkaia­chiska­manda

32Chi­ura­manda Jesuska, kati­raiag­kunata kaiaspa, nir­ka­kunata:

—Kai tukui runa­kuna, ña kimsa punchami nuka­wa kaipi kan­kuna. Pai­kuna ñi ima mana mikun­gapa iukag­manda, nukata iapa­mi llaki­ri­wag­samú. Mana muna­nichu, pai­kunata mana mikui karaspa­lla kikin­kuna­pagma kachan­gapa. ¡Amalai ñambi ri­kuska­lla­pi diiarkai samba­iaspa urmag­rintra­kuna!

33Kati­raiag­kuna ainir­ka­kuna:

—Kai mai­kan runapas mana kaug­sa­na­kus­kapi, ¿maipitak chi­tuku achka tanda randi­sun­chi, kai tukui runa­kunata karan­gapa?

34Jesuska tapur­ka­kunata:

—¿Maituku tandatak tiapun­gi­chita?

Chi­ura ainir­ka­kuna:

—Kan­chis tandallami tia, sug uchulla chalwa­kuna­pas.

35Chasa uiaspa Jesuska, chipi kag­kunata nirka:

—Alpapi tia­rii­chi—. 36Nispaka, chi kan­chis tandata i chalwa­kunata chari­rispa, “Pai Siñur” Taita Dius­ta nirka. Chi­ura­lla piti­chispa, kati­raiag­kunata kuaspa richirka. Pai­kunaka, tukui­kunata karaspa apar­ka­kuna.

37Tukuikunami sagsagta mikur­ka­kuna. Nispaka, kan­chis saparu junda piti piti­kuna tanda­chir­ka­kuna. 38Mai chusku wa­ran­ga kari­kuna­mi mikur­ka­kuna, warmi i wam­bra­kunata mana kuintaspa­lla.

39Chi­ura­manda Jesús, chi runa­kunata: “Kaia­kama” nispaka, kanua­ma iaikurka. Chi­mandaka, Maga­dán suti alpama rirka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index