Search form

Mateo 8

Aicha ismui unguiwa kas­kata, Jesús ambiskamanda

1Jesús chi luma­manda urai­ku­uraka, iapa achka runa­kuna paita kati­chir­ka­kuna. 2Diulpilla sug runa, aicha ismui ungui iukaspa, pai­pagma kailla­iag­rirka. Chi runa­ka, kungu­rispa, nirka:

—Taita waugki, kam munas­paka, pudingimi nukata ambi­wanga.

3Chi­ura Jesuska, ungugta maki churaspa, nirka:

—Ari, muna­nimi. Ambi­riska tukui.

Chasa nig­lla­pi, chi ungui alli­lla ambi­rig­samurka. 4Chi­ura, Jesuska nirka:

—Uiamui. Mana pi­ta­pas willa­kungi. Sasir­dutita kawa­chi­rig­rii. Moisés kama­ri­ku karan­gapa ni­raias­ka­sina karag­rii. Chasaka, tukui­kuna­mi kawan­ga­kuna, kam alli­lla ambi­riska kagta.

Suldadu­kunata mandagpa lutrinta, Jesús alia­chiska­manda

5Jesús Kafarnaum pui­bluma chaiag­ri­kus­kapi, Roma­manda achka suldadu­kunata mandagka, paita kailla­iaspa mañarka, 6kasa nispa:

—Taita waugki, nuka­pa uchulla lutrinmi mana kuiu­rin­gapa ungui­wa sin­chi nanai­wa wasipi siri­pua­ku.

7Chi­ura, Jesús nirka:

—Nuka, kam­bagma rispa, alia­chig­ri­sami.

8Chi runaka ainirka:

—Taita waugki, nuka mana miri­si­nichu, kam nuka­pa wasi uku­ma iaikug­rin­gapa. Chasapaka, sug rimailla ni­puai; nuka­pa ungug ambi­ri­puanga­llami. 9Nuka­pas, sug­kuna manda­was­ka­pi­mi kani. Chasa­lla­ta nuka­pas, sug sul­da­du­kunata mandagmi kani. Mai­kan sulda­duta nuka “Rii” nisa; chi­ura rin­llami. Ikuti mai­kanta: “Samui” nisa; chi­ura samun­llami. Nuka­pa lu­trin­ta: “Kasa rurai” nisa; chi­ura ruran­llami.

10Chi­ura Jesús, chi runata ujna­rispa uiarka. Nispaka, kati­raiag­kunata nirka:

—Kasami nuka nii­ki­chita: ñi mai­kan Israel­manda runa, kai mandag­sina suma alli­lla iuia­wag mana tarirka­nichu. 11Kasa­mi nii­ki­chita: mana judíu kag­kuna­pas,+ achka­kuna­mi suma luarma iaikug­rin­gapa kan­kuna, Dius suma manda­kus­kapi, Abra­ham, Isaak i Jakob­wa sug­lla­pi kan­gapa. 12Ikuti Taita Dius kikin agllaska judiu­kunaka, mana uia­wag­manda, iana tuta kancha­pi­sina dil­tudupa nina­ma­mi sitai tukun­gapa kan­kuna. Chipi, iapa llakispa, wakaspa, kiru mukuspa­mi kan­gapa kan­kuna.

13Chasa nispaka, chi mandagta nirka:

—Riilla kamba wasima. Imasa­mi kam nuka­manda suma iuia­wangi: chasa­lla­ta kam iuia­kuska, suma tuku­chu.

Chi­urallami chi ungug ambi­rig­samurka.

Pedropa suigrata, Jesús ambiskamanda

14Chi­mandaka Jesús, Pedropa wasipi iaikug­rirka. Chipika Pedropa suigra, rupai­wa­mi ungug siri­kurka. Chasa kawaspa, 15Jesuska paipa makita tantiarka. Tantia­ura­lla, rupai anchu­rirka. Chi­ura chi warmi, atarispa, mikui ianuspa, karai kalla­rir­ka­kunata.

Achka ungug­kunata, Jesús ambiska­manda

16Chi tuta, kuku waira­wa kas­ka­kunata, achka­kuna­ta­mi Jesus­pagma chaia­chig­rir­ka­kuna. Chi­ura, suglla rimai­lla­wa­mi chi kuku waira­kunata llugsi­chirka. Tukui ungui­wa kas­ka­kuna­ta­pas­mi ambirka.

17Chasami tukug­samurka, Isaías suti Santu Ispi­ri­tu­wa rimag ñug­pata willas­ka­sina. Kasa­mi willa­raiarka: “Nukan­chipa llakii i ungui­kuna­ta­pas­mi pai aparka”.

Iskai runa­kuna, Jesusta katin­gapa muna­na­kuska­manda

18Iapa achka runa­kuna, Jesusta muiu­chir­ka­kuna. Chasa kawaspa, Jesuska paita kati­raiag­kunata nirka:

—Kai kuchata chimba­sun­chi.

19Chi­ura Moisés ima nis­kata sug iacha­chig taita, kailla­iaspa, nirka:

—Iacha­chig taita, kamta kati­sa­kimi maima kam ri­kuska­ma.

20Jesuska ainirka:

—Chucha­kuna, kuiba­kuna­mi iukan­kuna, pai­kuna kaug­san­gapa. Pisku­kuna­pas, tasinwa suma alli­chiska wasimi iukan­kuna. Ikuti kai Runa Tukus­kaka mana iukanchu, ñi mai­pipas sama­rin­gapa.

21Sug kati­raiagka, paita nirka:

—Taita waugki, ñug­pa saki­wai, nuka­pa taitata pambag­rin­gapa.

22Jesuska ainirka:

—Kati­wailla. Nukata mana iuia­ri­wag­kuna+ pamba­chu­kuna.

Sin­chi wairata i iaku iapa kuiu­ri­kus­kata, Jesús kasillaia­chiska­manda

23Chi­ura­manda, Jesús kanuapi iaiku­ura, kati­raiag­kuna­pas iai­kur­ka­kuna. 24Ña iaku chimba­na­kus­kapi, iapa sin­chi waira atarii kalla­rirka. Chi­wanka, kanua ukuma iaku ña iaiku­kurka. Jesuska puñu­kurka. 25Chi­ura kati­raiag­kuna, kailla­iaspa, paita rigcha­chir­ka­kuna, kasa nispa:

—Taita waugki, nukan­chita kispi­chii. Mana kagpika, kaipichar wañu­sun­chi.

26Jesuska, rigcha­rispa, ainir­ka­kunata:

—¿Imapatak chi­tuku mancha­rin­gi­chi? Kam­kuna, mai­lla­mi nuka­manda iuia­waspa kan­gi­chi.

Chasa nispaka, atarispa, wai­rata i iakuta piñarka. Chasa piña­uraka, tukui alli­lla­mi kasilla­iag­samurka.

27Kati­raiag­kuna, ujna­rispa­mi pai­pura tapu­ri­na­kurka:

—¿Ima runa­sik ka? Waira i iaku­pas, paita uian­kuna.

Iskai runa achka kuku waira­kuna iaikus­ka­kunata, Jesús ambiska­manda

28Kucha ialispaka, sug ladu chim­ba chaiag­rir­ka­kuna Gadara suti alpama. Chipika, wañus­ka­kuna pamba­raiaska­nig­manda iskai runa­kuna, kuku waira­kuna iaikuska, Jesusta tupag­rir­ka­kuna. Chi runa­kuna, wañu­chin­gapa mancha­chig kar­ka­kuna. Chi­wanka, mana pipas chi suiu ialin­gapa pudir­ka­kuna. 29Chi runa­kunaka, Jesusta kawas­pa, kapa­rispa nir­ka­kuna:

—Ai, kam Diuspa wam­bra, ¿ima­pa­tak nukan­chi kaska­ma samu­kungi? ¿Samu­kungichu, sin­chi nana­chii puncha manara chaiag­pi­pas, nukan­chita llaki­chin­gapa?

30Manancha karu­lla­pi, achka kuchi­kuna mikuspa puri­na­kurka. 31Nigpika chi runa­kunapi kag kuku waira­kunaka, Jesusta mañar­ka­kuna, kasa nispa:

—Kai­manda nukan­chita llugsi­chispaka, kachai, chi kuchi­kunapa ukuma iaikug­rin­gapa.

32Chi­ura, Jesús nir­ka­kunata:

—Rii­chilla.

Chasaka chi kuku waira­kunaka, ña runa­kuna­manda llugsispa, kuchi­kunapa ukuma iaikug­rir­ka­kuna. Chi­wanka tukui kuchi­kuna, iapa saia patata kalpaspa, kucha iaku ukuma sita­rig­rir­ka­kuna. Chipi chuka­rispa, tukui puchuka­rir­ka­kuna.

33Chasa kawaspa, kuchi­kunata kawag­kunaka, mitikuspa, pui­bluma chaiag­rispaka, tukui imasa pasa­ris­kata willag­rir­ka­kuna. Chi kuku waira­kuna iukaska runa­kunata imasa pasa­rig­ta­pas willar­ka­kuna. 34Chi uiag­kunaka, chi pui­blu­manda tukui­kuna llugsi­rir­ka­kuna, Jesus­wa tupa­na­kun­gapa. Paita kawag­rispaka, mañar­ka­kuna:

—Nukan­chipa alpa­manda llugsi­puai.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index