Search form

Mateo 9

Mana kuiurin­gapa ungui­wa kas­kata, Jesús ambiska­manda

1Chi­ura Jesús, kanuapi iai­kus­pa, ikuti kucha ialispa, pai kaug­sa­kuska pui­bluma chaiag­rirka. 2Chasa uiaspa sug runa­kunaka, mana kuiu­rin­gapa ungui­wa kas­kata chakanapi siri­chispa, Jesus­pagma apar­ka­kuna. Chi­ura Jesuska, “Ambi­puanga­mi” iuia­na­kus­kata kawas­paka, mana kuiu­rin­gapa ungui­wa kas­kata nirka:

—Wam­bra, mana llakii­wa kai. Kam panda­rii­kunata ñami pasin­siaska kangi.

3Chasa uiaspa, Moisés ima nis­ka­ta iacha­chig taita chipi kag­kunaka, kikin­pura tapu­ri­na­kurka:

—Kai runa, ¿imapatak Dius­sina tukuspa rima­ku?

4Jesuska, chasa iuia­na­kus­kata iachas­pa, nir­ka­kunata:

—¿Imapatak sungu­lla­pi mana suma iuia­na­kun­gi­chi? 5¿Mai­kantak mas alli ka: nin­gapa: “Kam panda­rii­kunata ñami pasin­siaska kangi”? Mana kagpika, ¿nin­gapa: “Atarii, kam­ba wasima riilla; ña ambi­riskami kangi”? 6Kuna­ura kawa­chi­sa­ki­chita: kai Runa Tukuska, kai alpapi pudinmi, panda­rii­kunata pasin­sian­gapa.

Chasa nispa, mana kuiu­rin­gapa ungui­wa kas­kataka nirka:

—Atarii. Chakanata marka­rispa, kamba wasima rii.

7Chasa ni­ura, chi runa, atarispa, wasima rirka. 8Chasa kawaspaka, chipi kag­kuna iapa mancha­rir­ka­kuna. Taita Diusta iapa suma atun­ia­chir­ka­kuna, kasa nispa:

—Paimi runa­kunata chi­tuku iachai­ta kara­muska ka.

Mateo suti runata, Jesús kaiaska­manda

9Jesús, chi­manda ri­kuspa, mana judíu kas­ka­kuna­manda kulki chaski­kus­kapi iali­kurka. Chipika, Mateo suti runami tia­kurka. Chi runata kawaspaka, Jesuska nirka:

—Kati­wai.

Chi­ura chi runa, atarispa, Jesusta katii kalla­rirka.

10Chi­ura­manda, Jesuswa sug­lla­pi kati­raiag­kuna Mateopa wasima iaikug­rir­ka­kuna. Chipi mikun­gapa tia­naku­ura, pai­pura kulki chaskig­kuna i mana alli­lla rurag­kuna, achka­kuna­mi, chaiag­rispa, sug­lla­pi tia­rig­rir­ka­kuna. 11Chasa kawas­paka, fari­seo­kuna chi kati­raiag­kunata tapur­ka­kuna:

—Kam­kunata iacha­chig, ¿ima­pa­tak mana judíu kag­kuna­manda kulki chaskig i mana alli­lla rurag­kuna­wa sug­lla­pi miku­ku?

12Chasa uiaspaka, Jesuska nirka:

—Mana ungui­wa kag­kuna mana minis­tin­kunachu, ambigta maskan­gapa. Ungug­kuna­mi ambigta mas­kan­kuna. 13Kam­kuna, rispa, ñug­pa­manda librupi imasa ni­ra­ias­ka­ta iachai­kug­rii­chi kasa willa­raias­kata:

Mana muna­nichu kam­kuna, nuka­manda animal­kunata wañu­chispa rupa­chi­puan­gapa.

Kam­kuna sug runa­kuna­manda llakispa kaug­sa­na­kun­ga­pa­mi munani.

Chasa­lla­ta, nukaka mana samurka­nichu, alli­lla rurag­kunata kaian­gapa. Mana alli­lla rurag­kuna­ta maskan­ga­pa­mi samurkani; chasaka, Taita Diuswa alli­lla tukun­gapa­kuna.

Ima­ura mana mikun­gapa, Jesús iacha­chiska­manda

14Chi­ura Juan Bautista­wa purig­kuna, kailla­iaspa, Jesusta tapur­ka­kuna:

—Kamta kati­raiag­kuna, ¿ima­wan­tak ima­ura­pas mikuspa­lla kan­kuna? Ikuti nukan­chika fari­seo­kuna­pas, achka puncha­kuna mana mikuspa­lla­mi chisian­chi.

15Chi­ura, Jesuska ainir­ka­kunata:

—Kasaraipi, kusa tukunga kun­bi­das­ka­kuna­wa kan­kama, ¿ir­kiaspa llakii­wa mana mikuspa­lla­chu kan­ga­kuna? Manima. Ima­ura chaia­chu, kusa anchu­chii tukun­gapa: chi­ura­mi pai­kunata chaianga, mana mikuspa­lla kan­gapa.

16—Ñi pipas, ruku katangapi musu linsu­wa mana sirangi­chi­chu. Chasa siragpika, tagsa­ura, chi linsu uchullaiaspa, ruku katanga­ta­mi lliki­chinga. 17Chasa­lla­ta musu binu, ruku kara taligapi mana tallingi­chi­chu. Chasa talligpika, musu binu timbu­ura, taligata tugia­chispa­mi icha­ringa. Kara taliga­pas mana balin­chu. Chi­mandami musu binu, musu taligapi tallin­gapa chaiá. Chasa talligpika, binu taliga­pas­mi alli­lla tukunga.

Jairopa wam­bra kaug­sa­riska­manda i sug warmi Jesuspa katangata llamkaspa ambi­riska­manda

18Jesús chara rima­kug­lla­pi, sug mandag runa, kailla­iaspa, kungu­rispa, paita nirka:

—Nuka­pa warmi wam­bra, kuna­ura­lla­mi wañupuá. Kamba maki chura­puag­rii. Chasaka, kaug­sa­ri­puan­ga­pa­mi ka.

19Chi­ura Jesús, atarispa, chi runa­wa rii kalla­rirka. Paita kati­raiag­kuna­pas, kati kati rir­ka­kuna.

20Ri­na­kun­kama sug warmi, paipa kati­nig­manda kailla­iarka. Chi warmi, chunga iskai wata iawar sitai­wa ungug karka. 21Paipa iuiaipi ni­kurka: “Jesuspa katangata llam­kai­lla­wa­mi ambi­rig­samusa”. Chasa iuia­kuspaka, paipa katanga puntapi llam­karka. 22Jesuska, tigra­rispa, chi warmita kawaspa, nirka:

—Kam warmisita, mana llaki­kui. Nuka­manda suma iuia­riska­mandami ambi­rig­samurkangi.

Chasa nig­lla­pi, chi ungui anchu­rirka.

23Chi mandagpa wasima Jesús chaiag­ri­uraka, flaugta­kuna uia­chis­pa, iapa killa­chispa waka­na­kurka, wañus­kata apan­gapa. Chasa kawaspaka, 24Jesuska nir­ka­kunata:

—Anchu­rii­chi. Chi wam­bra mana wañuska kanchu. Puñui­lla­mi puñu­ku.

Uiag­kuna, paita asir­ka­kuna. 25Tukui­kuna llugsi­chii tuku­uraka, Jesuska wam­bra kaska­ma iaikug­rirka. Chi wam­brata maki­manda api­ura, kaug­sa­rispa atarirka. 26Chi­wanka chi alpa suiu, tukuipi chasa pasa­riska­manda iacha­rig­samurka.

Iskai runa­kuna mana ñawi kawag­kunata, Jesús ambiska­manda

27Jesús chi­manda llugsispa ri­kus­kata, iskai runa­kuna mana ñawi kawag­kuna kati­na­kurka, kasa kapa­rispa:

—Davidpa wam­bra, nukan­chi­manda llaki­rii.

28Jesús wasima chaiag­ri­ura, chi runa­kuna kailla­iag­rir­ka­kuna. Chi­ura, Jesuska tapur­ka­kunata:

—Kam­kuna nuka­manda, ¿suma­chu iuia­na­kun­gi­chi, nuka kam­kunata ambii pudin­gapa kagta?

—Ari, taita waugki— ainir­ka­kuna.

29Chi­ura Jesuska, ñawita llam­kar­ka­kunata, kasa nispa:

—Imasami nuka­manda suma iuia­wa­nakun­gi­chi: chasa tukuchu.

30Chasa ni­ura, alli­lla kawai pudir­ka­kuna. Nispaka, Jesús nir­ka­kunata:

—¡Ujala­llapas sug­kunata willa­na­kun­gi­chi!

31Chi runa­kunaka, chi nis­kata mana uiaspa­lla, maipi ris­kapi, tukuipi Jesus­manda willaspa purig­rir­ka­kuna.

Mana riman­gapa pudigta, Jesús ambiska­manda

32Chi runa­kuna ña riska ka­uraka, sug runata kuku waira iukas­kata Jesus­pagma chaia­chig­rir­ka­kuna. Chi runa, mana riman­gapa pudi karka. 33Jesús chi kuku wairata llugsi­chi­uraka, chi runa alli­lla rimag­samurka. Chasa kawas­paka, achka chipi kag­kuna iapa ujna­rispa nir­ka­kuna:

—Kai Israel alpapi, ñi ima­ura­pas mana iacha­riska kanchu pipas chasa ambigta.

34Ikuti fari­seo­kunaka ni­na­kurka:

—Iaia kukupa iachai­wa­mi kuku waira­kunata llugsi­chi­ku.

Tukui runakunamanda, Jesús llakiska­manda

35Chi alpapi, tukui atun i uchulla pui­blu­kuna­pi­mi Jesús puri­kurka. Judiu­kuna tanda­ri­diru wasi­kunapi iacha­chispa, Diuspa suma mandai­manda Alli Willaita willaspa i tukui­kunata, mai­tuku ungui i nanai­kuna­wa kas­ka­kuna­ta­pas ambis­pa­mi puri­kurka. 36Tukui chipi kaug­sag­kuna, sitaska ubija­kuna­sina, ñi pipas mana kawan­gapa tiag­sina­mi kar­ka­kuna. Pai­kunata chasa kawaspaka, Jesús iapa llaki­rirka. 37Nispaka, paita kati­raiag­kunata chi runa­kuna­manda kasa nirka:

—Pallan­gapaka, achkami tia. Nigpika pallag­kunaka, mai­lla­mi tian­kuna. 38Chi pallaika, atun Taita Diuspa chagra­sina­mi ka. Chi­manda, paita mañai­chi, achka pallag­kuna kacha­muchu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index