Search form

Filipospi 2

Cristo­sina mana atun tukuspa iuiai­wa ka­sun­chi

1¿Mana­chu Cristo, kam­kunata suma kuiaspa iuiachí? Santu Ispí­ritu, ¿mana­chu kam­kuna­wa sug­lla­pi ka? ¿Mana­chu kam kikin­pura kuia­na­kuspa, llakii­wa kas­ka­kuna­ta sumag­lla iuia­chi­na­kuspa ka­puan­gi­chi? 2Chasa kag­pika, nukata iapa suma­mi kun­tin­ta­chi­wan­kan­gi­chi, sug­lla­sina tukuspa, sug­lla­sina kuia­na­kuspa i sug­lla­sina iuia­ris­pa­lla kaug­sa­pua­na­kug­manda.

3Mana ima­pas ruran­gi­chi, “Nukan­chi, sug­kuna­manda mas­mi kan­chi” iuia­rispa ñi kam kikin­kuna atun tukug­sina iuia­rispa kan­ga­pa. Chasa­paka, mana atun­ia­chi­ris­pa­lla, sug­kuna­manda iuia­rispa kan­gi­chi: “Nukan­chi­manda mas alli­mi kan­kuna”. 4Mana ima­pas mas­kan­gi­chi kam kikin­kuna­man­da­lla. Sug­kuna­man­da­pas­mi iukan­gi­chi, chasa alli­lla ruran­ga­pa iuia­rispa kan­ga­kuna.

5Iukan­gi­chimi, Jesu­cristo imasa iuia­ris­kata iuia­rispa kan­ga­kuna. 6Paika, Taita Dius imasa kas­ka­sina­lla­tata kas­pa­pas, mana nirka: “Atun­ia­chi­ri­sami, Taita Dius­wa iwal­lla kan­ga­pa”. 7Chasa­paka, pai kikin, tukuipi suma atun Taita Dius­sina kas­pa­pas, sakispa, nukan­chi­sina aicha­iug tukurka, sug­kuna­manda lutrin­sina kan­ga­pa. Nukan­chi runa­sina ña kaspa, 8mana atun tukuspa, Taita Dius ima munas­kata rurarka, kruspi wañu­chii tukugta.

9Chi­manda­mi Taita Dius, paita tukui­kuna­manda mas atun­ia­chirka. Paipa suti kaska­ta­pas nirka, tukui suti­kuna­manda­pas mas atun kan­ga­pa. 10Chi­manda, Jesuspa sutita uiaspa, tukui­kunami kungu­rin­ga­pa kan­kuna: sug luarpi, kai alpa luarpi i alpa ukuma kag­kuna­pas. 11Tukui­kunami nin­ga­pa kan­kuna: “Kam Jesu­cristo, tukui­kuna­manda Iaia­mi kangi”. Chasa nis­paka, Taita Dius­ta­mi suma atun­ia­chin­ga­pa kan­kuna.

Tuta alpapi kaug­sa­na­kus­kata punchaia­chig­sina ka­sun­chi

12Chi­manda­mi nii­ki­chita, nuka­pa kuias­ka­kuna, imasa­mi, nuka kam­kuna­wa ka­ura, ima­ura­pas nuka nis­kata rurar­kan­gi­chi: chasa­lla­ta, nuka mana kam­kuna­wa kag­pi­pas, nuka imasa ni­kus­kata ruraspa kaug­sa­na­kun­gi­chi. Kam­kuna dil­tudupa kispi­rin­ga­pa iuia­rispa, manchai­wa chugchu­rig­sina kaspa, tukui alli­lla ruraspa kan­gi­chi. 13Taita Dius­mi kam­kunata iuia­chi­ku, pai imasa munas­ka­sina alli­lla iuiaipi ruraspa kaug­sa­na­kun­ga­pa.

14Ima rurai­pi­pas, sug­kuna­manda mana wasa rimas­pa­lla, mana piña­chi­ri­na­kus­pa­lla kaug­san­gi­chi. 15Chasaka, ñi pipas mana pudin­ga­kuna­chu, kam­kuna­manda ima­pas ninga. Taita Dius­pa ñawipi, ñi ima­pi­pas mana mapa­sina tukuipi alli wam­bra­kuna kan­gi­chi, kai alpapi jiru mana alli­lla rura­dur­kunapa chaugpipi kaug­san­ga­pa chaiag­pi­pas. Chasa kas­paka, pai­kuna tuta alpapi kaug­sa­na­kus­kata puncha­ia­chig­sina­mi kan­kan­gi­chi. 16Kam­kunapa suma kaug­sai­wa­mi kawa­chin­kan­gi­chi, Taita Dius­pa Rimai iapa suma alli­lla kagta. Kam­kuna chasa kaug­sagpi­kunaka, Cristo samu­ura, nuka mana ianga kaug­sas­kata i willas­kata iachaspa, iapa alli iuia­chii­wa­mi kan­ga­pa kani. 17Kam­kuna, Cristo­wa suma iuia­rispa, Taita Dius­manda wagra ufrinda rupa­chispa miski asna­chis­ka­sina­mi alli­lla rura­na­kun­gi­chi. Kam­kunapa ufrin­dapi churag­sina, nuka­pa kaug­saita puchu­kan­ga­pa chaia­wag­pi­pas, nuka iapa alli iuia­chii­wa­mi kan­ga­pa kani. Ari, tukui kam­kuna­wa­mi iapa alli iuia­chii­wa kan­ga­pa kani. 18Kam­kuna­pas, chasa­lla­ta alli iuia­chii­wa kun­tin­tu­lla kan­gi­chi. Ari, tukui­kuna nuka­wa alli iuia­chii­wa kun­tin­tu­lla ka­sun­chi.

Waugki Timoteo­manda

19Iaia Jesús munag­pika, iuia­ku­nimi, waugki Timoteota mana unai­lla kam­kuna­pagma kachan­ga­pa; chasaka, pai kuti­muspa, kam­kuna imasa kas­kata willa­wa­ura, sumag­lla kun­tin­tu­lla iuia­chi­wan­ga­pa. 20Timo­teo­mi nuka­sina kam­kuna­manda tukui alli­lla iuia­rispa ka. Sug pai­sinaka mana iuka­ni­chu. 21Ikuti sug­kunaka, pai kikin­kuna­manda­lla­mi iuia­rin­kuna. Jesu­cristo­man­daka mana iuia­rin­kuna­chu. 22Chasa kag­pi­pas, Timoteo imasa alli kagta ñami iachan­gi­chi. Paika, nuka­pa wam­bra kag­sina­mi ka; tukui pariju Alli Willai­ta willas­pa­mi puri­ku. 23Chi­manda­mi iuia­kuni, paita kam­kuna­pagma kachan­ga­pa, nuka­manda iacha­rig­lla­pi ima nukata justi­sia­kuna rura­wan­ga­pa kagta­kuna. 24Chasa kachas­pa­pas, Iaia Jesus­ta­mi maña­kuni, nuka­pas rispa, utkalla kam­kuna­pagma chaiag­rin­ga­pa.

Waugki Epafrodito­manda

25Allimi rigcha­wa­ku, waugki Epa­frodito­ta­pas kam­kuna­pagma ikuti kachan­ga­pa. Paimi nuka­wa sug­lla­pi ima­pi­pas alli ruraspa purirka. Chasa­lla­ta pari­juma ani­mu­chig­mi ka­puá. Kam kikin­kuna­mi paita kacha­mur­kan­gi­chi, nuka ima minis­tis­kata kawa­puan­ga­pa. 26Paika, ajaimi muna­ku, ikuti kam­kunata kawag­rin­ga­pa. Pai­manda ungui­wa kagta kam­kuna iachagta uias­paka, iapa­mi lla­ki­rirka. 27Chika, sutipa­mi pai iapa ungug karka, ña wañun­ga­sina. Chasa kag­manda, Taita Dius pai­manda lla­ki­rir­kami. Pai­manda­lla mana; nuka­manda­pas­mi lla­ki­rirka; chasaka, nuka mana mas lla­kii­kuna iukan­ga­pa. 28Chi­manda­mi muna­kuni, mas utka­lla kam­kuna­pag­ma paita kachan­ga­pa; paita ikuti kawas­paka, kam­kuna alli iuia­chii­wa kan­ga­pa­kuna. Chasaka, nuka­pa lla­kii­kunata kun­ga­rig­sina­mi iuia­chi­wanga. 29Paita alli iuia­chii­wa chas­ki­puan­gi­chi, Iaia Jesusta: “Pai Siñur” nispa. Pai­sina kaug­sa­na­kus­kata muna­puan­gi­chi. 30Cristo imasa munas­ka­sina pai rura­kus­pa­mi ña­lla wañun­ga­pa karka. Paipa kaug­saita nuka­manda lla­kispa, wañui kis­pigta chu­rarka, kam­kuna iapa karupi kaspa, nuka­manda mana ima­pas ruran­ga­pa pudi­rig­manda.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index