Search form

Filipospi 3:19

19Chasa kaug­sa­na­kug­ka, kai alpa tuku­rii pun­cha, dil­tu­du­pa chin­gan­ga­pa luarma sitai tukun­ga­pa kan­kuna. Kuna­ura pai­kunapa wig­sa­lla­mi dius ni­raia­pun­kunata. Pai­kunapa jiru rurai­kuna­wa pinga­ia­chi­rig­sina tukun­ga­taka, chi­kuna­wa atun­ia­chi­rig­sina­mi iuia­rin­kuna. Kai alpapi ima tias­ka­kuna­lla­wa­mi iuia­rispa kaug­san­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index