Search form

Apocalipsis 17:16

16—Chi chunga kachu atun kuku­pi tias­kata kawar­kangi; chi­kunaka ni­raian­mi kari­sapa warmi­sina­wa rabia­rin­ga­pa kag­kuna. Rabia­ris­paka, chi warmi­sinata ima iukas­kata kichuspa, katanga pariju lluspi­chig­sina ruras­pa­mi sitan­ga­pa kan­kuna. Paipa aicha­ta­pas­mi mikug­sina ruran­ga­pa kan­kuna. Nis­paka, tukuimi rupa­chin­ga­pa kan­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index