Search form

Apocalipsis 19:2

2Paimi tukuipi alli­lla jus­ti­siai sutipa rurá.

Chi karisapa atun warmi­sina kag,

tukui kai alpa­manda runa­kunata

atun pan­da­rii­kunapi

urma­chispa waglli­chirka.

Chimandami paita jus­ti­siai rurag­samurka.

Chi warmi­sina kag,

Taita Dius­pa lutrin­sina­ku­nata wañu­chis­ka­manda­mi

paita chasa jus­ti­siai rurarka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index