Search form

Apocalipsis 20:4

4Achka mandag tia­ri­diru­kuna­ta­pas­mi kawar­kani. Chipi tia­na­kug­taka, Taita Dius kuar­kami, jus­ti­siai ruran­ga­pa­kuna. Sug runa­kunapa alma­kuna­ta­pas­mi kawar­kani. Chi runa­kunaka, Dius­pa Rimaita mana sakis­pa­lla, Jesus­manda willag­kuna kag­manda­mi kunga anchu­chispa wañu­chii tukur­ka­kuna. Pai­kunaka, chi man­chan­ga­sina kukuta i paipa ima­jinta mana muchan­ga­pa munar­ka­kuna­chu. Chasa­lla­ta, paipa prin­saska silluta prin­tipi ñi makipi mana chura­chi­rin­ga­pa munar­ka­kuna­chu. Chi­wanka pai­kuna, kaug­sa­rispa, waranga wata­mi Cris­to­wa man­dag kan­ga­pa kan­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index