Search form

Apocalipsis 20:9

9Chi kuku­wa kag suldadu­kunaka, tukui­nig­manda samus­paka, Taita Dius­man­da­lla suma kaug­sag­kuna kas­kata i pai kuiaska pui­blu­ta­mi muiu­chig­sa­mur­ka­kuna. Chasa ka­uraka, awa­nig­manda nina­mi, urma­muspa, tukui­kunata rupa­chispa puchu­kag­sa­murka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index