Search form

Romanos 10

1Taitakuna i mamakuna, tukui iuiaiwa iapa munaspami Taita Diusta mañakuni, Israelmanda runakuna kispichii tukuchukuna. 2Paikunamanda willanimi: askurintimi munanakú, Taita Dius ima niskata rurangapa. Chasa munanakugpipas, pai ima munakuskataka manara allilla iachankunachu. 3Manara iachankunachu, imasamanda Taita Diuswa mana pandarig niraiagtakuna. Mana chasa iachaspami munanakú, kikinkunapa allilla ruraikunallawa mana pandarig niraiangapakuna. Chasa iuiaspami Taita Dius ima niskata mana munarkakuna suma uiangapa. 4Moisés tukui ima rurangapa niraiaskaka, Cristopimi puchukarirka; chasaka tukuikuna paiwa suma iuiarigkuna, mana pandarig niraiangapa.

5Moisés ima niskata ruraspa, mana pandarig niraiangapa kaskamandaka, Moisés kikinmi kasa nirka: “Tukui ima niskata ruragkunami kaugsai iukagta niraiangapa kankuna”. 6Ikuti Cristowa suma iuiarispa, mana pandarig niraiangapa kaskamandaka, kasami willaraiá: “Kamba iuiaipi mana ningi: ‘¿Pitak sug luarma sikanga?’,” Cristota nigringapa: “Uraikumui”. 7“Chasallata, kamba iuiaipi kasapas mana ningi: ‘¿Pitak alpa ukuma uraikunga?’,” Cristota nigringapa: “Wañuskakunapagmanda llugsimui”. 8Chasapaka, kasami willaraiá:

Diuspa Rimai, kamba ladullapimi ka.

Kam kikinpa simiwami pudingi rimanga.

Kam kikinpa iuiaiwami pudingi iuiaringa.

Chi Rimaitami willanchi, Cristowa suma iuiaringapa. 9Kamkunapa simiwa willaspami iukangichi, Jesús nukanchipa iaia kagta ninga. Kamkunapa iuiaiwami iukangichi suma iuiaringa, pai wañuskata, Taita Dius kaugsachiska kagta. Chasa iuiaiwa kagmandami kispichii tukungapa kangichi. 10Kamkunapa iuiaiwa Jesucristowa suma iuiariskamandami mana pandarig niraiangichi. Simiwa Jesucristomanda willagmandami kispichii tukungapa kangichi.

11Chasallatami ñugpamanda librupi willaraiá, kasa nispa: “Paiwa suma iuiarispa kagkunamanda, Taita Dius manami kungaringa”. 12Judiukuna i mana judíu kagkuna, sug rigcha sug rigcha mana niraianchu. Jesucristo, tukuikunapa iaiami niraiá. Tukui paiwa suma iuiarispa mañagkunata, mana michaspallami ima mañaskata karamú. 13Chasallatami willaraiá, kasa nispa:

Atun Taita Diuswa tukui suma iuiarispa mañagkuna

kispiriskami tukungapa kankuna.

14Paiwa mana iuiarispalla kaugsanakuspaka, ¿imasatak paita mañangakuna? Paimanda ñi ima mana uiaspaka, ¿imasatak paiwa iuiaringakuna? Ñi pipas mana paikunata Alli Willaita willagrigpikunaka, ¿imasatak iachangakuna? 15Paikunapagma Taita Dius ñi pitapas mana kachagpika, ¿pitak willagringa? Chasallatami willaraiá, kasa nispa:

Maikanpas Alli Willaita willangapa chaiamugpika,

iapa allimi uiarigsamú.

16Maituku Alli Willaita willanakugpipas, mana tukuikuna munankunachu, chi willaita uiangapa. Chasallatami Isaías kasa niska karka:

Taitiku, ¿pikunatak munarkakuna,

nukanchi ima willaskata suma uiangapa?

Maillakunalla. 17Chasamanda, Alli Willaita uiaspami Cristowa iuiarii pudinchi. Chi Alli Willaita, pai kikin Cristo kachamuskami niraiá.

18Chasa niraiagpipas, nuka tapuni: ¿manachu Alli Willaita uiarkakuna? Chitaka allillami uiarkakuna. Chasallatami willaraiá, kasa nispa:

Chi rimai, tukui kai alpapimi uiarigsamurka.

Maipi runakuna tiaskapipasmi iacharigsamurka.

19Kasapasmi tapuni: chasa kagpika, Israelmanda runakunaka, ¿manachu chasa iacharkakuna ima niraiagta? Ñugpata, Moiseska kasami nirka:

Atun Taita Diusmi ni:

“Mana nukapa runakuna kaskata nuka agllaska kagmandami

iuiachingapa kaikichita,

paikunata mana allilla iuiaspa kawangapa.

Nuka, mana iuiaiiug runakunata agllaspa kagmandami

rabiachingapa kaikichita”.

20Isaiaspas, mana manchaspallami kasa nirka:

Atun Taita Diusmi ni:

“Mana maskawanakugmi

tariwarkakuna.

Mana nukamanda tapunakuskatami kawarirkani”.

21Ikuti Israelmanda runakunamandaka kasami nirka:

Nuka ima niskata mana uiawaspa piñarispalla kagkunataka chisiagtami

iskandi makikunawa

chaskingapa suiakurkani.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index