Search form

Exodus 1:11

11Díkod, tu kinuwa da, ay neapuwán dada. Pinar-parígát dada kadatu nadammat tutu wala nga nepà-paubra da kaggída. Pinàwa da kaggída datu íli Pitom se íli Rameses nga ittu datu il-íli nga agdarnán da kadatu kuw-kuwa da se akakkanan da.