Search form

Exodus 1:16

16Ay nán na kaggída, “Nu mamalugganà kayu kadaya iIsrael, ay patayan nu ngámin daya lalláki nga maladága, ngamay daya babbay ay biyágan nuda,” nán na.