Search form

Exodus 1:19

19Ngamay nán datu mamalugganà kitu ári, “Apu, daya babbay ya Hebreo, ay nabílag da. Ay túya nalà-lapat ya aggan-anà da, túya napardád da. Akkan kami pikam nakadatang, ay lumawán nin ya an-anà da. Akkan da ummán kadaya babbay ked Egipto wi.”