Search form

Exodus 1:20-21

20-21Gapu kitun na kinuwa datu mamalugganà, ay kinalakkán ne Dios da, ta nagansing da kaggína. Pinagánab nada pe. Ay umadu la nga umadu datu iIsrael. Ay díkod bummílag da la nga bummílag ga umíli. 22Ay díkod binílin natu ári datu tolay na nga nán na, “Alà nu ngámin daya maladága nga lalláki nga Hebreo se nuda illudán ngámin ki wángag Nile. Ngamay daya babbay, ay akkan nuda an-anuwan.”