Search form

Exodus 10:17

17Túya pakawanan dà agpà manin. Tú la idi yin. Ay pangaási nu mán ta ikarárag nu kiya APU wa Dios nu nga ippà na dedi nga makappatay nga pamánis na kiyà. Ittu kurug idi yin.”