Search form

Exodus 10:19

19Ay tútu binaliwág ne APU tu báli. Nagpagayát ka padne sirbútán tu naggat tutu wala nga báli. Ay ittu tun tu nangìpur se nangippà kadatu dúdun kitu bebay nga nengágan da ka Daggáng Bebay. Awan oray isa nga dúdun ya nabansi ka Egipto.