Search form

Exodus 10:2

2Ay ta senu mekagi mu pe kadaya pútupútut mu se daya apúku mu ya namàpaultu ku kadaya iEgipto kitu inangwà kadatu nakas-kasdáaw kaggída. Ay senu mammuwán nu ngámin na iyà ya APU,” nán na.