Search form

Exodus 10:6

6Ay mapnu pe ya palásiyu mu kaggída, ay se daya babbabalay daya ù-upisiyál mu, se daya ngámin na babbabalay daya iEgipto. Napalotán ya kaadu da, se napalotán ya angdadál da. Ay oray daya kakay nu se daya apuapu nu, ay áwan da pikam nasingan na ummán kídi panda kitu nekeanà da,’ nán na,” nán da. Ay kane makagi na datun, ay pinanáwan na tu ári yin.