Search form

Exodus 10:7

7Ay nán datu bobonan tu ári, “Ka nungay na nád ya kakusap nayán na tolay ki angriribù na kadàtada? Papannan mu win daya tolay, ta senu maday-dáyaw da ya APU nga Dios da. Di mu pikam nasingan ta, nga nadadál tutu wala ngin ya Egipto wi!” nán da.